ผวจ.ยโสธรคุมเข้มการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ และประกาศของจังหวัด

5 พ.ค. 2565


เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (4 พ.ค.2565) นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการอนุญาตการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์  แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พล.ต.ต.อิทธิพล  นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร 9 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อหารือและซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน การจุดบั้งไฟ การลักลอบเล่นการพนันและการปฏิบัติตามมาตรการ และประกาศของจังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ ซึ่งได้อนุญาตให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้งจังหวัด รวม 69 งาน

 
โดยที่ประชุมได้หารือถึงการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดยโสธร ในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟและการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  ซึ่งแต่ละอำเภอได้มีการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟไปบ้างแล้วและยังสามารถควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการรักษา ความสงบเรียบร้อยที่กำหนดได้ และในการจัดงานที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป แต่ละอำเภอ จะประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้จัดงานให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดยโสธรและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้กับแต่ละอำเภออย่างเคร่งครัด ทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ พร้อมทั้งให้ประเมินสถานการณ์ในแต่ละงาน ทั้งก่อนจัดงานและในขณะจัดงาน การเตรียมแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ การทะเลาะวิวาท การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบจัดงานโดยไม่ขออนุญาต แนวโน้มการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตลอดทั้งการเก็บรวมรวมภาพถ่าย หลักฐานต่างๆ ในการจัดงาน เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุญาต จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในปี 2566 โดยฝ่ายปกครองและตำรวจ ปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิด

 


พร้อมกันนี้ให้จังหวัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อลงพื้นที่คอยติดตามกำกับดูแลการจัดงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ให้ยกเลิกการจัดงานได้ โดยให้ฝ่าย ปกครอง ตำรวจและสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น และการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในปี 2565 นี้ ให้เชิญชวนจัดงานเพื่อรักษา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น ละเว้นการจัดกิจกรรมที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและหากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อประกาศ ข้อห้ามในการจัดงาน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกพื้นที่ได้ .

 

 

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน