กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจังหวัดมหาสารคาม

28 เม.ย. 2565


 

 วันนี้ 28 เม.ย. 2565 ที่ฟาร์มโคนม 071 บ้านชำแฮด ตำบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จ.มหาสารคาม จำนวน 3 ทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน โดยมีนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์ จ.มหาสารคาม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด ประกอบด้วย นายสัญญา ศรีโคตร สาขาสัตวศาสตร์ นายชิษณุพงศ์ โสภารัตน และ นางสาวอารียา บำรุงนา สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยมี ผศ.สัตวแพทย์หญิง สุกัญญา ลีทองดี คณะบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิชย์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อจำกัด ร่วมในพิธี

 

 

 
สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์กับสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหรือบุตร – หลาน ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลี้ยงโคนม และอาชีพด้านการเกษตร เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งทุนฯ ดังกล่าวได้มาจากการจัดสรรดอกผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ จบการศึกษา

 

 

 


 ซึ่งทั้ง 3 คน ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ได้มีการเบิกทุนการศึกษาไปแล้วบางส่วนประกอบด้วย นายสัญญา ศรีโคตร เบิกทุนแล้ว จำนวน 4 เทอม เป็นเงิน 55,000 บาท , นายชิษณุพงศ์ โสภารัตน์ เบิกทุนแล้ว จำนวน 2 เทอม เป็นเงิน 47,000 บาท , นางสาวอารียา บำรุงนา เบิกทุนแล้ว จำนวน 1 เทอม จำนวน 25,000 รวมทุนการศึกษาที่เบิกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 128,000 บาท

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ  ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง