อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้ายหัวหน้า อช.แก่งกระจานพ้นตำแหน่ง

27 เม.ย. 2565


 วันที่ 27 เมษายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา  มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งซากิ สัตว์ป่า และพันธุ์ที่ 1608/2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  คำสั่ง  ระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย   ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในการเดินทางไปติดต่อราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนทุกครั้ง และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลั่ง ที่ กค 1502/38973 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526 
สำหรับบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการแนบท้ายคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  2 ราย ดังนี้   1.อิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ให้ย้ายไป สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ปฏิบัติราชการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


2.สมเจตน์ จันทนา ย้ายจากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารฟื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มอบหมายให้ปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบศีรีขันธ์   

 บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน