จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

5 เม.ย. 2565


 วันนี้ (5 เม.ย.2565)  ที่อ่างเก็บน้ำหนองบัว  ตำบลโคกพระ  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย รักษาการประมงจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

           นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งถือเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็กได้มีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุ์   ก่อนจับขึ้นทำประโยชน์  โดยไม่ใช้วิธีการจับที่ผิดกฎหมาย เพื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  สร้างความมั่นคง  ด้านอาหารสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน พร้อมเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู  คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ 

 

 
นายพงศ์เทพ จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ด้วยในวันที่  1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ชาวประมง ภาคเอกชนรวมถึงทุกภาคส่วน ได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการไทย โดยเฉพาะราชการกรมประมง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนตลอดจนสร้างการรับรู้และจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกัน ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม  เป็นพันธุ์ปลาตะเพียน รวมจำนวนทั้งสิ้น  100,000  ตัว

 

 

 


 ด้านนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำหนองบัว มีพื้นที่ 982.5 ไร่ ความจุอ่าง 3.580 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คาบเกี่ยว 3 พื้นที่ปกครอง ได้แก่ เทศบาลตำบลโคกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พื้นที่จัดการโดยฝ่ายส่งน้ำลำบำรุงรักษาที่ 5 สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในบัญชีรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น การใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำ คือการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การทำการเกษตร และนันทนาการ เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำปะปาของ อบต.คันธารราษฎร์ นอกจากนี้ยังมีเขตที่รักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ  และได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย  การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำของเมือง  ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุมน้ำในเมือง จึงได้มอบมายให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการศึกษาดำเนินงานโครงการดังกล่าว ผลจากการศึกษาและผ่านกระบวนมีส่วนร่วมและจัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองบัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง