ศรีสะเกษ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64

1 เม.ย. 2565


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 139 หมู่ ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  ปรากฏว่าได้มีสมาชิกของสมาคมพากันเดินทางมาชำระเงินตามที่สมาคมได้มีหนังสือแจ้งไปเพื่อให้มาชำระเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมี  ดร.สามัคคี   เดชกล้า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มารอให้การต้อนรับสมาชิกด้วยตนเอง  ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมส่วนหนึ่งกำลังจัดเตรียมอาหารว่างบรรจุใส่ถุงกระดาษจำนวนมากเพื่อเตรียมแจกจ่ายแก่สมาชิกที่จะมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564 และมีการจัดเตรียมเอกสารการประชุม ซึ่งกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.กำแพง  ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 
ดร.สามัคคี   เดชกล้า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่จะจัดการประชุมในวันเสาร์ที่  2 เม.ย. 2565  ขณะนี้ตนและคณะได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับที่จะใช้ในการประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลปีบัญชี 2564 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อ 20 พิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีบัญชี 2565 เรื่องรับรองคุณสมบัติและจำนวนสมาชิกและเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อยกเลิกและคัดชื่อออกจากทะเบียน  เรื่องให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนประมาณการรายรับรายจ่ายปีบัญชี 2565 พิจารณาเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมปีบัญชี 2565 และเรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

 


ดร.สามัคคี   เดชกล้า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมอยู่ในขณะนี้นั้น ตนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยทุกประเด็นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมได้รับทราบ เนื่องจากว่าในการดำเนินการที่ผ่านมาตนและคณะมีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่านไปร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน