เมืองคอนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565

1 เม.ย. 2565


               รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 27 รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565

               เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 27 รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยประกอบพิธีสงฆ์ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 1) มี พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ข้าราชการ โดยมี นายไตรรัตน์ ไตรรัตน์ นายสนั่น สนธิเมือง นางเรืองอุไร บุญช่วยชุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด รัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมในการประกอบพิธีสงฆ์ จากนั้นร่วมได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งร่วมกัน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ครอบครัว และอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้ล่วงลับ

           
   สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็น การน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบแล้วสำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา

 


      การกำหนดและจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

         
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง