ชาวบ้านโพธิ์เสด็จเฮได้ข้อยุติร่วมแก้ปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าวัดทุ่งแย้กว่า 1 แสนบาทหลังคณะสงฆ์แต่งตั้ง รก.เจ้าอาวาสรูปใหม่

30 มี.ค. 2565


               ชาวบ้านโพธิ์เสด็จเฮได้ข้อยุติร่วมแก้ปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าวัดทุ่งแย้กว่า 1 แสนบาท โดยคณะสงฆ์แต่งตั้ง รก.เจ้าอาวาสรูปใหม่ที่ว่างเว้นมานาน 4 ปีค้างค่าไฟยาวข้าม 3 ปีรวม 18 เดือน-ชาวบ้านร่วมกำหนดทอดผ้าผ่าสามัคคีในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค.2565 เพื่อระดมทุนเคลียร์หนี้ค่าไฟฟ้าและจะร่วมพัฒนาฟื้นฟูวัดให้กลับมาเจริญรุ่งเรื่องเหมือนในอดีตอีกครั้ง

               (30 มี.ค.) นายนัฐพากย์ ไกรนุกูล หรือ “กำนันปาน” กำนันตำบลโพธ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) โดยพระครูกาเดิม เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งเจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ จต.พด.01/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส โดยที่พระสมุห์มงคล อุตฺตโม ดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไต้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ฐานหย่อนความสามารถไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ เมื่อวันที่ 9  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามสำเนาหนังสือคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 114/2561 เป็นเหตุให้วัดดังกล่าวไม่มีเจ้าอาวาส อาศัยอำอาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฏมหาเถระสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระอรุณ ฉายา เปมํกโร นามสกุล ส่งแสง อายุ 65 ปี พรรษา 9 ป.ธ. น.ธ.ชั้นตรี วัดทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรมราช จังหวัดนครศรีธรมราชเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2565     

        
   โดยเมื่อเย็นวานนี้ (29 มี.ค.)พระอรุณ เปมํกโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ นายนัฐพากย์ ไกรนุกูล หรือ “กำนันปาน” นางชุติมา ทุมมาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ นายสุพจน์ รัสปะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  นายอุไร พลฤทธิ์ เลขานุกานายกทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และชาวบ้านเกือบ 200 คนได้มาร่วมตัวกันที่ศาลาโรงธรรมวัดทุ่งแย้ เพื่อแจ้งคำสั่งของการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้ให้ชาวบ้านได้รับท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ซ่อมแซมเสนาสนะวัดทุ่งแย้  ที่ชำรุดทรุดโทรม เช่น หลังคาโบสถ์ที่รั่วจนเมื่อฝนตกน้ำจะไหลเข้ามาภายในโบสถ์จำนวนมาก สร้างความเสียหายแก่พระปรานและพุทธรธูปสำคัญในโบสถ์  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หนี้สินของวัดทุ่งแย้ โดยเฉพาะหน้าค่าไฟฟ้าที่ค้างยาวนานถึง 15 เดือน รวมกว่า 1 แสนบาท  พร้อมกันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินค่าไฟฟ้าของวัดทั่งแย้ที่ยังค้างจ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระบุว่าเดิมวัดทุ่งแย้ค้างค่าไปต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี  2563 รวม 18 เดือนรวมทั้งหมดเกือบ 1.5 แสน ต่อมาพระมงคล อุตตโม ได้นำเงินไปจ่ายเคลียร์ค่าไปของปี 2563 จำนวน 32,385.62 บาท และทำสัญญารับสภาพหนี้ค่าไฟฟ้าในส่วนที่เหลือตั้งแต่ปี 2564 -ปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนั้นพระมงคล อุตตโม ที่ทำสัญญายอมรับสภาพหนี้ตกลงว่าจะจ่ายค่าไฟที่ค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวัดที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยจนถึงปัจจุบันมียอดค้างอยู่อีกกว่า 100,300 บาทเศษ

               และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าที่ผ่านมาวัดทุ่งแย้ไม่มีไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารด้านการเงินและการพัฒนาวัดมาโดยตลอด จึงได้มีการตกลงกันว่าจะมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดทุ่งแย้ขึ้นมา 1 ชุด และเปิดบัญชีวัดทุ่งแย้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ส่วนเรื่องหนี้สินของวัดโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าทางคณะกรรมการวัดจะยอมรับสภาพหนี้จำนวนดังกล่าวและหาเงินมาเคลียร์หนี้ค่าไฟฟ้าภายกำหนด 30 มิ.ย. 2565  โดยทางเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จและศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปผ่าสามัคคีขึ้นในวันวิสาบบูชา ประจำปี 2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 หากมีเงินเหลือจากการทอดผ้าผ่าสามัคคีจะนำไปบูรณะ ฯหลังคาโบสถ์ต่อไป ส่วนปัญหาเรื่องหนี้สินอื่น ๆ ที่พระมงคล อุตตโม ได้ทำเป็นการส่วนตัวไว้ให้ถือว่าเป็นหนี้สินส่วนตัวทางวัดและคณะกรรมการวัดจะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น             

  


สำหรับวัดทุ่งแย้ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงในอดีต โดยเป็น 1 ใน 4 ของวัดใน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามนอกจากพื้นที่ส่วนใหญ่จะติดอยู่ในเขต ต.โพธิ์เสด็จ แล้วอาณาเขตพื้นที่ของวัดบางส่วนยังติดอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ไชยมนตรี และ หมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อีกด้วย จึงได้ชื่อว่า “วัดสามตำบล” ตามปกติในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเมื่อวัดทุ่งแย้มีกิจกรรมใด ๆ จะมีชาวบ้านจะสามตำบลดังกล่าวรวมทั้งในละแวกใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมและทำบุญกันเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากวัดมีปัญหาจากการบริการจัดการของเจ้าอาวาสรูปก่อนจนคณะสงฆ์มีคำสั่งถอนถอนเจ้าอาวาสออกจากตำแหน่ง แต่ยังจำพรรษาอยู่ในวัดและบริการจัดการอยู่ในวัดเหมือนเป็นเจ้าอาวาส จนชาวบ้านโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ไม่ยอมเข้าวัดต่อเนื่อง 3-4 ปี จนคณะสงฆ์มีคำสั่งแต่งตั้งพระอรุณ เปมํกโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งแย้รูปใหม่ สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งพระอรุณ เปมํกโร พร้อมผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านยืนยันว่าจะร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาวัดทุ่งแย้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธอย่างแท้จริงต่อไป.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช                     
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน