มูลนิธิบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็กที่กำเนิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ร.9 มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจน จ.นครพนม

9 มี.ค. 2565


วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนพ่อหลวง มูลนิธิบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี จำนวน 120 คน เนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็กได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากจนในชนบท โดยได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินดอกเบี้ยมูลนิธิฯ เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาตามโครงการทุนพ่อหลวง แบ่งเป็น 5 ประเภททุนได้แก่ ทุนเรียนดีพ่อหลวง มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เฉพาะ 3 อันดับสูงสุดของในแต่ระดับชั้นทุนละ 1,000 บาท  ทุนนักเรียนดีพ่อหลวง มอบให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดด้านหนึ่ง มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 ทุนละ 1,000 บาท ทุนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์พ่อหลวง มอบให้นักเรียนที่มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและมีความประพฤติดี ทุนละ 1,000 บาท ทุนศึกษาต่อพ่อหลวงมอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีที่ 4 ที่มีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อทุนละ 500 บาท และทุนศึกษาต่อพ่อหลวงระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลมอบให้เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

 

 
โดยโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน กำพร้า  อนาถา ขาดที่พึ่ง ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายตามแนวชายแดน ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 ตามใบอนุญาตเลขที่  2/2518 เป็นโรงเรียนอันดับของสำนักพระราชวัง ประเภทโรงเรียนเอกชน โดยมีศาสตราจารย์ดอกเตอร์กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งสิ้น 204 คน แบ่งเป็น ชาย 102 คน หญิง 102 คน มีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 ราย

 

 


ทั้งนี้มูลนิธิบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้จัดตั้งขึ้น และให้นำดอกผลมาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนและบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้กำกับดูแลทุนการศึกษาทุนพ่อหลวง ที่จะมอบให้แก่นักเรียน เป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน และเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในแต่ละครอบครัว

 

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป  วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมืภาค จ.นครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน