นอภ.สั่งปลดฟ้าผ่านายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรีเมืองคอนขาดคุณสมบัติเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกคดีชิงทรัพย์เมื่อปี 2532

2 มี.ค. 2565


               นอภ.สั่งปลดฟ้าผ่านายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรีเมืองคอนขาดคุณสมบัติเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกเมื่อปี 2532 ในคดีชิงทรัพย์ 16 ปีแต่ให้การรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก 7 ปี -เตรียมลงดาบสองและดาบสามรู้แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี

                (2 มี.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี ได้ทำหนังสือลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 แจ้งผลการสอบสวนคุณสมบัตินายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ให้นายเอราวัช สวัสดิสาร ซึ่งเป็นผู้ร้องตามหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัตินายสถิตย์ นนทโชติ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี และให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีคุณสมบัติขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (10) บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ ยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

             
โดยศาลจังหวัดปากพนังได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 253/2532 ว่านายสถิตย์ ฯ กระทำความผิด "ชิงทรัพย์" ให้จำคุก 16  ปี แต่จำเลย รับสารภาพ จึงลงโทษจำคุก 7  ปี ซึ่งท่านเห็นว่านายสถิตย์ ฯ ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (10 ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564  นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้นายอำเภอพรหมคีรีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาล ตำบลตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562  ประกอบ คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1972/2563ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา  71  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562  ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี ของนายสถิตย์ นนทโชติ โดยอำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่ง ที่ 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการสอบสวนกรณีตังกล่าว

               และอำเภอพรหมคีรีได้รับรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการพิจารณาจากข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้วมีความเห็นว่า นายสถิตย์นทโชติ ผู้ถูกกล่าวหา เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 (10) แห่งพ ราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ศาลจังหวัดปากพนัง ตามคดีอาญาหมายเลขคดีดำที่ 253/2532 หมายเลขคดีแดงที่ 570/2532 ในความผิดฐานชิงทรัพย์ อันเป็นเหตุให้พ้นจากตามตำแหน่งมาตรา 48 เบญจ และมาตรา 48 ปัญจทศ (4 ) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 50 (10) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

                                                         นายเอราวัช สวัสดิสาร ผู้ร้อง

                                                           


นายอำเภอพรหมคีรีพิจารณาจากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ พยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นพ้องตัวยกับผลการสอบสวนดังกส่าว อาศัยอำนางตามมาตรา 48 ปัญจทศวรรคสอง และมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ ศ. 2 496  แก้ไขเพิ่มเต็มถึง (ฉบับที่ 14 ) ท ศ. 2562  และ36 แห่งกฎกระทรวงการสอบสวนผู้รงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563  ประกอบคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1972 /2563  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาส พ.ศ.๒๔96  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 วินิจฉัยให้ความเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรีของนายสถิตย์ นนทโชติ สิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้รับเลือกตั้ง ตามมาตรา 48  เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ. 2562  ประกอบมาตรา 50-(10) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562  อันมีผลให้ต้องพันจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมดีรี ตามมาตรา 48  ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ทั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

โดยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกรณีบทกำหนดโทษตามมาตรา 120 ที่ระบุว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยรู้แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี

               ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48  ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 โดยนายเอราวัช สวัสดิสาร ผู้ร้องจะแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้ (2 มี.ค.).

 

                                                      นายสถิตย์ นนทโชติ ผู้ถูกร้อง

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน