วัดใหญ่ชัยมงคล แจกถุงยังชีพ ประชาชนที่ยากไร้ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

23 เม.ย. 2563


ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

 

 
วันนี้ 23 เม.ย.63  พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  ได้เห็นว่าประชาชนในชุมชนรอบวัดใหญ่ชัยมงคล ยังมีประชาชนที่ยากไร้ ทุพพลภาพ และมีผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ จึงได้จัดทำถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนดังกล่าวในชุมชนรอบๆ วัดใหญ่ชัยมงคล  เพื่อบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้น โดยมีพระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำถุงยังชีพไปแจกมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่มอบเครื่องอุปโภคฯ ดังกล่าวให้ชุมชนรอบวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเปิดโรงทาน เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เกียรติยศ   ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน