มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งผลิตบัณฑิตนวัตกรรม เสริมอุตสาหกรรมประเทศ พร้อมสนับสนุนชุมชน

23 ม.ค. 2565


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติทําการสอน ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการร่วมกัน ดำเนินแนวคิด หลักการ และกระบวนการไปบริหารจัดการสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy University)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


 
โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้เป็นคนดี  มีความรู้ รักสู้งาน พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ  ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกล ด้วยการสร้างรากฐาน สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคต 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มทร. สุวรรณภูมิ ได้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม โดยนำนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฐาน  ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พร้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน  โดยมีผลงานการพัฒนาบริการวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้อย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมั่นใจว่าผู้เข้าเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อจบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน