ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

14 ม.ค. 2565


วันนี้ (13 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณแปลงนา บ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ 7 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก นายอำเภอวังเจ้า เกษตรจังหวัดตาก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ส่วนราชการ หมอดินอาสา และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยกิจกรรมวันนี้ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด บริหารจัดการเศษพืชวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดการเผา หลังจากได้รับแผนจากกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับไถกลบตอซัง จำนวน 4,380 ไร่ และผลิตปุ๋ยหมัก 200 ตัน โดยดำเนินการในพื้นที่เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การสาธิตการไถกลบตอซัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รวมทั้งการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักให้เกษตรกรได้ชมเป็นตัวอย่าง
สำหรับกิจกรรมไถกลบตอซังดังกล่าว นอกจากเป็นการลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้ว การไถกลบตอซังยังมีประโยชน์ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วย ซึ่งปริมาณธาตุอาหารพืชในตอซังข้าว มีธาตุอาหารไนโตรเจน 3.85 กก./ไร่ , ฟอสฟอรัส 0.63 กก./ไร่ , โพแทสเซียม 16.73 กก./ไร่  โดยพื้นที่นาจังหวัดตาก มีปริมาณตอซังข้าวประมาณ 700-800 กก./ไร่ เทียบเป็นปริมาณปุ๋ย 46-0-0 เท่ากับ 7.59 กก./ไร่ , 18-46-0 เท่ากับ 1.37 กก./ไร่ , 0-0-60 เท่ากับ 27.88 กก./ไร่ คิดมูลค่าปุ๋ยเป็นเงิน 856 บาท/ไร่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้โครงสร้างดินเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชด้วย


หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ไปเยี่ยมชมสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน มาขุดสระน้ำประจำไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ตามแนวทางของเกษตรพอเพียง โดยเบื้องต้นจังหวัดตาก ได้เตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อใช้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจต่อไป

ไพฑูรย์ สุขแว่น  ผู้สื่อข่าวข่าวภูมิภาค จังหวัดตาก
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน