นครพิษณุโลกลงนามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลและสื่อสาร โทรคมนาคมอัจฉริยะ

13 ม.ค. 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding) ความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสาร โทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital/Telecommunication) ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลก กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การทำบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital/Telecommunication) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับภารกิจของเทศบาลนครพิษณุโลก ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน และประชาชนในพื้นที่ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่โดยตรง พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร และให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางของ Digital 4.0 พัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารของเทศบาลนครพิษณุโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Responsible Tourism)   อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry)  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้เกิดการใช้ข้อมูลที่เป็นดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ทำให้เทศบาลนครพิษณุโลกสามารถพัฒนาเมืองก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้อย่างเต็มรูปแบบและจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการที่ทันสมัยอย่างมีความสุขต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน