“กำนันแพร้ว”แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก -เร่งโหมโรงพัฒนา 7 ด้านก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ฯ

13 ม.ค. 2565


               “กำนันแพร้ว วันชัย ภูมิระเบียบ”แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช -เร่งโหมโรงพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วยด้าน ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการบริหารและบริการ

               (13 ม.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการประชุมสภาองค์การบริหารวนตำบลท่าซัก ซึ่งมีวาระสำคัญในการประชุมสภาคือการแถลงนโยบายต่อสภา ฯก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของนายวันชัย ภูมิระเบียบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต(นศ) .๐๐๒/ว 276 ลงวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้นายวันชัย ภูมิระเบียบ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชักตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 21  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 58/5 ความว่า " ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดย เปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบาย พร้ดอมได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักทุกท่าน

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมสภา ฯ ได้มีบรรดาผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการมัสยิดในพื้นที่ อาสาสมัครภาคประชาชน ตัวแทนพ่อคาและนักธุรกิจทั้งในและนอกพื้นที่จำนวนหลายรายเดินทางมามอบกระเช้าแสดงความยินดีและอวยพรให้นายวันชัย ภูมิระเบียบ หรือ “กำนันแพร้ว” และคณะผู้บริหารองค์การบริหารสวนตำบลท่าซัก ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตำบลท่าซัก ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และอยู่เขตรอยต่อกับเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ให้มีความเจริญทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ     

         
หลังจากนั้นการประชุมเข้าสู่ญัตติการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักของนายวันชัย ภูมิระเบียบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  ซึ่งนายวันชัย กล่าวแถลงว่า ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักในครั้งนี้ ได้จัดทำนโยบายโดยยึดหลักและเป๋นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยมุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีนโยบายประกอบด้วย " ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก จะดำเนินการนโยบายด้านการพัฒนาด้าน

               โดยโครงสร้างพื้นฐานโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ระบบคมนาคม 2. จัดระบบป้องกันน้ำท่วม และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3. ขยายเขตประปา และปรับปรุงช่อมแชมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 4. ดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุง ซ่อมแชม 5. ดำเนินการตรวจสอบการใช้อาคาร ก่อสร้างอาคารสาธารณะ จัดทำผังเมืองเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมาย

               2. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจะดำเนินการ นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 2. ส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  

               3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจะดำเนินการ นโยบายด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม2. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล 3. จัดระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

                4. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัก จะดำเนินการนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในตำบลท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรื่อท้องถิ่นและนันทนาการ

               5. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัก จะดำเนินการนโยบายด้านการพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ โดยมีแนวทางการ ดำเนินงาน ดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในตำบลท่าชัก จัดกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2. พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและส่งเสริมการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอัธยาศัย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ และนอกระบบ และการศึกษา 5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชนในให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

               6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัก จะดำเนินการนโยบายด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบภายใน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 2.รณรงค์ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่ประชาชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

               7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจะดำเนินการ จะดำเนินการนโยบายด้าน การพัฒนาการบริหารและการบริการ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยและการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 3.พัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน ระบบบสารสนเทศ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 4.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 6.พัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

               นายวันชัย กล่าวอีกว่า  การกำหนดนโยบายตามที่กระผมได้กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต้องปฏิบัติงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการทั้งส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างในองค์กร ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาในทุกด้านเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน และขอให้สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง

               หลังจากนั้นได้มีการประชุมสภาในญัตติอื่น ๆ ที่น่าสนใจคือการแก้ไขผังเมือง การกั้นพื้นที่ตลอดแนวลำคลองท่าวัง ( คลองท่าซัก) และคลองลำบางน้อยไว้ตลอดแนว 6 เมตร ยกเว้นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ                


ซึ่งผู้สื่อข่าวงายงานเพิ่มเติมว่าคลองท่าวัง ที่ไหลผ่านมาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ออกทะเลที่อ่าวปากพญา เมื่อไหลผ่านพื้นที่ตำบลท่าซัก จะเรียกว่า “คลองท่าซัก” เป็นลำคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม  โดยในทางธรรม สามเณรปู หรือ หลวงพ่อทวด”หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ สมัยเป็นสามเณรได้มาศึกษาเล่าเนียนอยู่ในสำนักเรียนวัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราช ครั้นจะเดินทางไปศึกษาต่อในกรุงศรีอยุธยา ได้มานั่งที่ใต้ต้นโพธิ์ในวัดคงคาเลียบหมู่ 3 รอเรือเล็กไปส่งลงเรือสำเภานายอิน ก่อนจะไปสร้างตำนาน “เหยียบน้ำทะเลจืด”เลืองลือในอภินิหารและปาฏิหาริย์มาจนมีการเรียกว่า หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดมาจนถึงทุกวันนี้

               ในทางโลกเมื่อครั้ง พ.ศ. 2310 เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงให้กับพม่า เจ้าพระยาตาก พร้อมไพล่พลจำนวนหนึ่งได้ตีฝ่าวงล้อพม่าออกมาได้ และไปตั้งเป็นชุมนุม “พระยาตาก” เพื่อรวบรวมหัวเมืองและชุมนุมต่าง ๆ เพื่อกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่า โดยได้ยกทัพไปตีหัวเมืองหรือชุมนุมต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมไพล่พลกู้กรุงศรีอยุธยา 1 ในชุมนุมที่พยายามรวบรวมือ “ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช” พระยาจาก”ได้ยกไพล่พลมาตั้งฐานทัพที่ริมคลองท่าวัง ปัจจุบันคือที่ตั้งวัดคงคาเลียบ ริมคลองท่าวัง (คลองท่าซัก) ในระหว่างที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพระยาตาก ได้ลงซักผ้าที่ท่าน้ำเป็นประจำ จนเมื่อได้รับความร่วมมือจากชุมนุมนครศรีธรรมราช และรวบรวมไพล่พลกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ และทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์นามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบข่าวว่าพระยาตากกู้กรงศรีอยุธยากลับคืนมาได้จากพม่าและปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ต่างแสดงความดีใจและเรียกท่าน้ำที่พระยาตากเคยลงไปซักผ้า (สุผ้า) ว่าท่าซัก หมายถึงท่าน้ำที่พระมหากษัตริย์เคยลงไปผ้าหรือซักผ้า และเรียกพื้นที่นี้ว่าบ้านท่าซัก ปัจจุบันถูกยกฐานะเปนตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักในสมัยของนายวันชัย ภูมิระเรียบ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ล่องเรือชมวิถีชีวิตและสายน้ำริมคลองท่าซักอย่างจริงจังต่อไป .

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                    
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน