เมืองคอนทุ่ม 13 ล้านบาทจัดซื้อกล้องวงจรปิด 174 ติดตั้งทั่งเขต ทน.นครศรีธรรมราช และ ทม.ทุ่งสง

11 ม.ค. 2565


               คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เห็นชอบจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสงเพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม

               (11 ม.ค.) นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการ คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้ง1/2565  ณ.ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะทำงาน ผู้แทนฝ่ายตำรวจ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 


              
โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 50 ชุด รวม 102 ตัว วงเงินงบประมาณ 7,747,300บาท และโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 72 ตัว วงเงินประมาณ 5,319,000 บาท ทั้งนี้เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพและแบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านอาชญากรรมและด้านการจราจร รวมทั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   กล่าวว่า คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบูรณาการแผนและการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

 


“โดยคณะทำงานฯ ชุดนี้จะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้อง CCTV รวมทั้งให้พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอสนับสนุนงบประมาณและการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่มีการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ทั้งรายละเอียดของโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการฯ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้จังหวัด เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป”.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                      11 ม.ค.2565
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน