รองผู้ว่า ฯเมืองคอนนำทีมตามไปดูกิจกรรมตามหาทุนชุมชน “นอนบนดิน กินกับชาวบ้าน”

11 ม.ค. 2565


               รองผู้ว่า ฯเมืองคอนนำทีมตามไปดูกิจกรรม“นอนบนดิน กินกับชาวบ้าน” ตอน “ตามหาทุนชุมชน”พช.นครศรีธรรมราช Kick off แก้ปัญหาเชิงรุก รุดหน้าปูพรหมลงพื้นที่ ติดตามหนี้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน( กข.คจ.)

               (11 ม.ค.)  นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 10 ม.ค. เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอร่อนพิบูลย์  พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “นอนบนดิน กินกับชาวบ้าน” ตอน “ตามหาทุนชุมชน” ณ วัดร่อนนา ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช     

 

 

 

          

         
พร้อมรับฟังสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) รายหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นรายหมู่บ้านและยกระดับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  โดยมีนายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นิติกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนนับ

               นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในช่วงกลางวันตนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กิจกรรม “นอนบนดิน กินกับชาวบ้าน” ตอน “ตามหาทุนชุมชน” โดยมี นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง พัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้นำ อช. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ณ วัดร่อนนา ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       


  “ ความยากจนของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 1 ระหว่าง ปี 2536 – 2539 และขยายถึงปี 2540 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน และมีมติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2 ระหว่าง ปี 2541 – 2544 เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านแล้วมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป  เป็นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ  280,000  บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการ  กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553”         

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 514 หมู่บ้าน ในส่วนของกิจกรรม “นอนบนดิน กินกับชาวบ้าน” ตอน “ตามหาทุนชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและระเบียบวิธีปฏิบัติตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กำหนดดำเนินงานตามโครงการฯ ครั้งแรกในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยผนึกกำลังกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ผู้นำสตรี ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ร่วมแก้ปัญหา มีเป้าหมายสำคัญ คือ การนำเงินกลับคืนเข้าสู่ระบบ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กองทุน กข.คจ. ในพื้นที่ จำนวน 10 กองทุน แบ่งทีมติดตามออกเป็น 3 ทีม ลงพื้นที่พร้อมกัน กระจายไปยังทุกตำบล จากการติดตามดังกล่าว มีลูกหนี้นำเงินมาชำระคืนระหว่างการติดตาม รวมเป็นเงิน 23,000 บาท .

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                    
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง