ด่วน...ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งเลือกตั้งนายกอ บต.ท้ายสำเภาใหม่ เหตุโดน กกต.บุกจับซื้อเสียงเลือกตั้ง

5 ม.ค. 2565


               ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่นายกอบต.ท้ายสำเภา นครศรีธรรมราช เหตุโดนร้องเรียนไม่สุจริต พร้อมออกประกาศย่นเวลาการเลือกตั้งใหม่

               เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 3/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำนวนการไต่สวน การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา กรณีมีผู้ร้องเรียนว่านางจิตรา ศรีพิบูลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมายเลข 1 กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

            
“อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนางจิตรา ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ใหม่ สั่ง ณ วันที่ 5 ม.ค. 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง”           

 

   


นอกจากนี้ ราชกิจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมีสาระสำคัญว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.ท้ายสำเภา ใหม่ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกประกาศให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ให้งดเว้นการจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

            
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง