พิษณุโลก รมว.จุติ เปิดอบรมวิชาชีพช่างผม โครงการช่างผมอุ่นใจ By พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ

23 ธ.ค. 2564

เวลา 13.00 น วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างผม โครงการช่างผมอุ่นใจ By พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัว นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้าประเวณี


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การจัดการอบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผม โครงการช่างผมอุ่นใจ By พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย และผู้อบรมหลักสูตรการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มบ้านหน้าพระลาน ในการดำเนิน โครงการช่างผมอุ่นใจ By พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ ซึ่งในปีนี้ดำเนินการจัดอบรม on site ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร อ่างทอง และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งยังจะต่อยอดการดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไป       


โครงการช่างผมอุ่นใจ By พม. ให้ผมพลิกชีวิตคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับทักษะอาชีพช่างผม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพช่างผม กลุ่มผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผมที่สูงขึ้น มีรายได้เพิ่มและได้รับการยอมรับในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม กลุ่มผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม ให้ความรู้ ทักษะ การทำผมอย่างมืออาชีพ การทดสอบโดยการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานทั่วไปช่างผมสตรี และการทดสอบโดยการปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม การสระไดร์จัดทรง การม้วนเพื่อดัด การม้วนโรลเพื่อเซ็ท เป็นต้น โดยมีดร. สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย มาเป็นวิทยากรสอนทำผมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย โดยผู้ผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตร จะได้ใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปเป็นใบเบิกทางประกอบอาชีพ และเปิดร้านทำผมหรือร้านเสริมสวยในชุมชนได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน