มรภ.กาญจนบุรีจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T KRU)

11 ธ.ค. 2564


           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T KRU) ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลสรุปการดำเนินงานของโครงการ U2T และได้รับเกียรติจาก ส.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานโดยมี ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการคจังหวัดกาญจนบุรี นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายโชคาวิชญ์ วสุวิรักษ์โชติ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนคณะผู้บริหารคณะทำงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีโดยมี ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี หัวหน้าคณะจัดงาน ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะผู้รับผิดชอบ U2Tได้ประสานงานและให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ?และสื่อมวลชน  ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการเพื่อให้เกิดการจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ  ตามปํญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน โดยมีการดำเนินโครงการกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในรูปแบบการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นหน่วยบูรณาการ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายสถาบันรับผิดชอบการดำเนินงานยกระดับรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 62 ตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดูแลพื้นที่จำนวน 30 ตำบล ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง ธันวาคม 2564 มีผลการดำเนินการดังนี้ 1.เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจำนวน 600 คน แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 300 คน นักศึกษา 150 คน 2.ผู้รับการจ้างงานในโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy, English Competency,Financial Literacy และ Social Literacy 3.เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระดับพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี 4.เกิดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน ประมงจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOPการสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนการบริการชุมชนด้านสุขภาพและเทคโนโลยี การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และCircular Economy(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ทำให้เกิดการสร้างอาชีพใหม่ เศรษฐกิจชุมชนเกิดการหมุนเวียนเกิดองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมคืนสู่ชุมชน ดังผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T KRU)ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือย่างดียิ่งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการรายตำบล ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างงานในโครงการทั้งสิ้น 30 ตำบล และประชาชนในพื้นที่ ในการนำผลงานที่ได้จากการดำเนินการ มาแสดงนิทรรศการและจำหน่าย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยกีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน