กองเรือยุทธการ ขานรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 10 ด้าน เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลซ่อมแซมบ้านพัก 50 หลัง

29 พ.ย. 2564


“บิ๊กวิน” พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ขานรับนโยบาย สั่งการ 12 กองเรือ 1 กองสนับสนุน สนองนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้องปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้ง 10 ด้าน เปิดฉากขับเคลื่อนดูแลด้านคุณภาพชีวิตกำลังพล  ซ่อมแซมบ้านพัก 50 หลังคาเรือน

หลักจากที่ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้คำขวัญไว้ว่า “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” พร้อมนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 10 ด้าน คือ 1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และบำรุงขวัญกำลังใจ 2.การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 3.การพัฒนากำลังพล 4.การข่าว 5.ยุทธการ 6.การส่งกำลังบำรุง 7.กิจการพลเรือน 8.การสื่อสาร 9.การวิจัยและพัฒนา 10.การบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐานสากล เท่าเทียม เท่าทันกับเหล่าทัพ  องค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ
ซึ่งทางด้าน พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ได้ขานรับนโยบาย โดยสั่งการให้ 12 กองเรือ 1 กองสนับสนุน ดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรืออย่างเร่งด่วน ภายในปีงบประมาณ 2565 จะต้องเห็นผลงานชัดเจน จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ ระดับผู้บัญชาการกองเรือ 12 กองเรือ 1 กองสนับสนุน ประกอบด้วย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือลำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยามฝั่ง กองเรือดำน้ำ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองการบินทหารเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

โดยลำดับความสำคัญเร่งด่วน 5 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมฝ่ายเสนาธิการรบ(Combat Staffs) การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงเรือรบ เรือช่วยรบและอากาศยาน และการเสริมสร้างกำลังรบ  จึงได้กำหนดเวลาให้ไตรมาสละ 100 วัน ด้วยการนับถอยหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในทุกวันกองเรือต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติ พร้อมภาพก่อน-หลัง ประกอบให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล รับทราบ


นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการ กรมสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดเผยว่า ในส่วนของกองสนับสนุน มีหน้าที่ในการส่งกำลัง การขนส่ง การช่างโยธา การซ่อมบำรุง และการบริการ มีแผนกพลาธิการ แผนกขนส่ง แผนกช่างโยธา แผนกซ่อมบำรุง แผนกอาคาร และแผนกสวัสดิการ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกำลังรบ โดย พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และครอบครัว ให้อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ของข้าราชการชั้นผู้น้อย

กองสนับสนุน จึงได้สำรวจบ้านพักทั้งหมด จำนวน 3,369 หลัง พบว่า บ้านพักมีอายุเกินกว่า 50 ปี ถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซม บางหลังทรุดโทรมหนักไม่มีผู้อาศัย จึงได้ทำแผนการซ่อมทำบ้าน ให้ทันเวลาตามกรอบที่กำหนดในไตรมาสแรก 100 วัน จำนวน 50 หลัง เวลาที่หมดไปในแต่ละวันต้องมีคุณค่า มีความคืบหน้า มีผลงานชัดเจน

และยังได้กล่าวอีกว่า การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และครอบครัว ก่อให้เกิดเป็นขวัญกำลังใจ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ที่มาให้การซ่อมแซมบ้านเรือน ได้ให้ความร่วมมือ แม้แต่วันหยุดราชการ ก็ยังเสียสละเวลา ความสุขส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย ล้วนแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จนสามารถขับเคลื่อนงานซ่อมบำรุงบ้านพักอาศัยไปได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการซ่อมทำลุล่วงไปประมาณ 30 หลัง จึงเชื่อมั่นได้ว่า จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ / พัชรพล ปานรักษ์ / ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน