อุตสาหกรรมจัดงานถักทอวัฒนธรรมนำสมัยเพื่อผ้าไทยสู่สากล

25 พ.ย. 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ รวมถึงการสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น


นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เล็งเห็นถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นตามแบบฉบับของแต่ละจังหวัด ควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวต่ออีกว่า การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้ แนวคิด "ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล" มีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2564  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา และวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาชา พิษณุโลก ภายในงานจะมีบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง แฟชั่นโชว์ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิงอีกมากมาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน