ศรชล.เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในเรือประมง(มีคลิป)

25 พ.ย. 2564


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในเรือประมง

เมื่อวันที่ 25 พฤษจิกายน 2564 โรมแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565
และเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล โดยมีพลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อานวยการ ศรชล.จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมเจ้าท่า ,กรมประมง ,กรมศุลกากร ,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,กองบังคับการตารวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล.ให้กับกำลังพล ศรชล.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ ของศรชล.รองรับแผนปฏิบัติราชการของศรชล.ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ นโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งเน้นการการพัฒนา ศรชล.ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการและการพัฒนา ศรชล. มีความเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ระหว่างปี 2566-2570

ชลบุรี

อาทิ 1.การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ศรชล. และแผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีความสอดคล้อง และรองรับสถานการณ์ทางทะเลในอนาคต

2.การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทาผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

3.เพิ่มมาตรฐานและความต่อเนื่องในการกากับดูแลหน่วยงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล เข้มงวดการแก้ไขการทาประมงผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของ กต.สหรัฐฯ (TIP Report) ในภาคกิจกรรมทาง ทะเลของไทยจากระดับบัญชี ๒ กลุ่มประเทศเฝ้าระวังหรือ Tier 2 Watch List เป็นระดับบัญชี 2 หรือ Tier 2 โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวในเรือประมง

4.พัฒนาหลักปฏิบัติประจำในการบูรณาการ การอำนวยการ และการประสานงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่าง ศรชล.ส่วนกลาง ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม การกระทาผิดในทะเล และจัดการแก้ไขปัญหาบรรเทาสาธารณภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

5.สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายทะเล มีความเข้าใจและร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก สมประสงค์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้สำหรับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. นับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ศรชล. ที่ยกระดับเป็น ศูนย์อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน โครงการและงบประมาณ ให้คำปรึกษาในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และอานาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆของ ศรชล.

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ / เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน