เมืองคอนเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

25 พ.ย. 2564


 ( 15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ (24 พ.ย.) นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการนำเสนอวัดพระธาตุฯ ขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

 

              
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าของการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร “ก้าวสู่ความสะอาด สงบ สว่าง” ตามโครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมขับเคลื่อนมรดกธรรม มรดกโลก ,แนวทางการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขณะที่ความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทางวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก มีความคืบหน้าตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากกรมศิลปากร

               อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นโครงการขับเคลื่อนพระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก” ตั้งแต่ปี 2552 ในสมัยนายภาณ อุทัยรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นำแนวคิดและโครงการที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่ออาวุโสและสำนักข่าวนครโพสต์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่โครงกาเหรียญบาทสืบทอดยอดพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างปี 2537-2538  ซึ่งในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกได้นำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่มีคุณค่าอันโดเด่นสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ศูนย์มรดกโลกกำหนดไว้ในเกณฑ์ ข้อที่ 2 และข้อที่ 6 โดยเกณฑ์ข้อที่ 2 เป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาในพื้นที่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งของโลก ในแง่สถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี ศิลปะที่คงทนถาวร ผังเมืองและการออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งรูปแบบของพระมหาธาตุเจดีย์ ได้รับการสร้างสรรค์ ปรับแปลง และพัฒนาขึ้นจนมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ ได้ถ่ายทอดไปยังหลายภูมิภาคอื่น และเกณฑ์ข้อที่ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นสัมพันธ์เชิงรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ กับความคิดหรือความเชื่อ หรืองานศิลปะและวรรณกรรมที่มีสำคัญและมีความโดดเด่นเป็นสากล โดยความศรัทธาในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่เป็นทรงระฆังซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สะท้อนผ่านความเชื่อ ศิลปกรรม วรรณกรรม และจิตรกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย บูรณาการเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจนถึงปัจจุบัน

               


แต่การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการในยุคหลัง ๆ ได้เปลี่ยนขอบเขต บริเวณ อาณาเขตการนำเสนอกว้างขวางครอบคลุมตัวเมืองนครศรีธรรมราชเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในย่านถนนราชดำเนิน แทนการนำแสนอเฉพาะในส่วนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์และภายในเขตกำแพงวัด ทำให้อยากต่อการดำเนินการและไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จนต้องเปลี่ยนกลับมานำเสนอเฉพาะองค์พระบรมธาตุและภายในเขตวัด ซึ่งจะมีระยะเวลาอีก 2 ปีตามข้อกำหนดของยูเนสโก คาดว่าในปี 2565 เมื่อนำเสนอ ครม.มีมติเห็นชอบให้นำเสนอโครงการต่อยูเนสโกและเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโก เชื่อว่าประเทศสมาชิก ฯจะมีมติให้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแน่นอน.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณ/ภาพ/คลิป สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง