"ทต.ท่าเสา" มอบเงินช่วยผู้รับผลจากโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 จำนวน รวม 1,208 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ (มีคลิป)

19 พ.ย. 2564

เทศบาลตำบลท่าเสามอบเงินช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท 1,208 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 3,000 จากยอดเต็มกว่า 7,000 ครัวเรือน ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พร้อมให้การช่วยเหลือเพิ่มอีก แต่ต้องรองบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ

เมื่อวันที่ 18​ พฤศจิกายน 64 นางชุติมา  อาจณรงค์กร นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลท่าเสา ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเสารับทราบว่า  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019​ หรือเชื้อโควิด-19 อาทิ ทำงานอยู่แล้วและถูกเลิกจ้างงาน พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ค้าขายไม่ได้จนต้องหยุดขายหรือปิดตัวลงไป ให้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางเทศบาลตำบลท่าเสา ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560 หมวด1 หลักการช่วยเหลือประชาชน ตามข้อ6 ในกรณีช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น

"สำหรับการให้การช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อต้องเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยนำรายชื่อที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น"

"ทต.ท่าเสา" มอบเงินช่วยผู้รับผลจากโควิด-19

นางชุติมา  กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลท่าเสา ได้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านให้ประชาชนมาลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เป็นหัวหน้ากองต่างๆในเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประธาน อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เซ็นหนังสือรับรองมาให้ เทศบาลตำบลท่าเสามีทั้งหมดกว่า 7,000 ครัวเรือน มีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพียง 1,208 ครัวเรือน ผ่านการพิจารณา 1,160 ครัวเรือน ที่เทศบาลตำบลท่าเสาได้มอบให้การช่วยเหลือไปแล้ว โดยโอนผ่านเข้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เป็นธนาคารที่ทางเทศบาลตำบลท่าเสามีบัญชีอยู่แล้ว ผ่านเข้าสมุดบัญชีธนาคารของประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ กรณีที่ประชาชนไม่มีสมุดบัญชีธนาคารทั้งกรุงไทยและ ธกส. เทศบาลตำบลท่าเสา ได้จ่ายเป็นเช็คเงินสดมอบให้ผู้ลงทะ เบียนทุกราย ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยอ้างอิงจากงบประมาณที่มีอยู่และสามารถให้การช่วยเหลือได้ในเบื้องต้น ตามระเบียบสามารถให้การช่วยเหลือได้ตามหมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ข้อ13 เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติด ต่อร้ายแรง โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาด หมวด 6 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ หมวด7 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ข้อ18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรอง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยโครงการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิการ ข้อ8.1 ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยต่อต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ข้อ 8.1.4 ช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการรวมกลุ่ม ตามราชกิจจานุเบกษา


" นางชุติมา กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลท่าเสาได้ดำเนินการ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อประชาชนได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายตามต้องการ การให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณของทางเทศบาลที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ รวมถึงงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดสนุนให้ หากมีเพียงพอก็พร้อมที่จะดำเนินการจัดสรรให้กับประชาชนได้อีก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 จากตัวเลขที่มีผู้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางเทศบาลได้ประเมินและคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือประมาณ 3,000 ครัวเรือนขึ้นไป พบมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพียง 1,208 ครัวเรือน

ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลท่าเสาทุกคน หากมีสิ่งใดที่ทางเทศบาลตำบลท่าเสาช่วยเหลือได้ ก็จะดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างทันที เรามีสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ 14 วันพร้อมจัดส่งอาหารและน้ำดื่มวันละ 3 มื้อ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อรวมถึงรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาล ยังดูแลต่ออีก 7 วัน ก่อนปล่อยกลับบ้าน ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อยากให้รับวัคซีนเพื่อคุ้มกันสุขภาพตนเองและครอบครัว รักษาระยะห่าง กินร้อน ช้อนกลาง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ด้วยรักและห่วงใยจากเทศบาลตำบลท่าเสา นางชุติมา กล่าว "

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน