" อุตรดิตถ์ เปิดโฉมพร้อมรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. ทั้ง 53 แห่ง ใน 9 อำเภอ รวม 129 คน " (มีคลิป)

17 พ.ย. 2564

" อุตรดิตถ์ เปิดโฉมพร้อมรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. ทั้ง 53 แห่ง ใน 9 อำเภอ รวม 129 คน "  สมัครเดี่ยวไร้คู่แข่ง 7 แห่ง แห่สมัครสมาชิกทะลุถึง 1,108 คน ถูกตัดสิทธิ์ 1 ราย เหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. กกต.ย้ำ! ทุจริตเจอโทษทางแพ่งและอาญา คาดผู้ใช้สิทธิ์เกิน 80% อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะจ๊ะ.

นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร ส.อบต.และนายก ทั้ง 9 อำเภอ รวม 53 แห่ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครนายก อบต.จำนวน 129 คน และ ส.อบต.จำนวนทั้งสิ้น 1,108 คน ตรวจพบผู้สมัคร ส.อบต.พื้นที่ด่านแม่คำมัน เขต 4  อ.ลับแล จำนวน 1 ราย ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.ครั้งที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สมัคร ส.อบต.รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ 53 อบต.จำนวน 1,107 คน มีผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต.รวมทั้งสิ้น 1,236 คน

ทั้งนี้ พบผู้สมัครชิงนายก อบต.เพียง 1 คน มีทั้งหมด 7 แห่ง เขตพื้นที่อำเภอพิชัย 4 แห่ง อบต.บ้านหม้อ อบต.คอรุม อบต.นาอิน และอบต.ไร่อ้อย อำเภอตรอน 2 แห่ง อบต.ข่อยสูง อบต.หาดสองแคว อำเภอท่าปลา อบต.ร่วมจิต สำหรับ อบต.ที่มีผู้สมัครนายกฯสูงสุดได้แก่ อบต.บ้านดารา อำเภอพิชัย, อบต.หาดล้า อำเภอท่าปลา, อบต.ม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก

นายนิยม  กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ประชาชนมากที่สุด คาดว่าจะมีประชาชนออก มาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักและคาดว่า จะมากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ที่ผ่านมา คาดว่าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ครั้งนี้จะแตะถึง 80% ขึ้นไป การแข่งขันครั้งนี้จะสูงพอสมควร เนื่องจากสมาชิก อบต.เดิมเลือกได้หมู่บ้านละ 2 คน แต่ครั้งนี้เลือกได้เพียงคนเดียว พี่น้องและเครือญาติของผู้สมัครจะหาคะแนนให้กับตัวเองมากที่สุด ใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหมู่ไหน หน่วยเลือกตั้งใด ก็จะพยายามดึงผู้มีสิทธิ์ของตนเองออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อุตรดิตถ์ เปิดโฉมพร้อมรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. 53 แห่ง 129 คน

นายนิยม  กล่าวด้วยว่า ได้แจ้งให้ผู้สมัคร นายก อบต.และ ผู้สมัครสมาชิก ส.อบต.ทุกคนได้รับทราบแล้วว่า เราเล่นการเมืองท้องถิ่น หากทุจริตการเลือกตั้ง มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา พร้อมถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอยากฝากถึงผู้สมัครทุกคนว่า อย่าพยายามฝ่าฝืนกฏระเบียบ หากเล่นขอให้เล่นตามกติกา ให้ยึดระเบียบและกฏหมายเอาไว้ มีอะไรไม่เข้าใจให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ทางทีมงาน กกต.จังหวัด พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำปรึกษา ไม่อยากให้ผู้สมัครทุกคนไปเข้าข่ายการกระทำหรือฝ่าฝืนกฏหมายการเลือกตั้ง การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้ เป็นครั้งใหม่ หลังจากไม่มีการเลือกตั้ง อบต.มาเป็นเวลานานถึง 8 ปี ครั้งนี้คงคึกคักมากพอสมควร

" ผอ.กกต.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ช่วยหาเสียง กฏหมายไม่ได้จำจัดจำนวนผู้ช่วยหาเสียงเอาไว้ แต่กฏหมายให้ใช้ในกรอบวงเงินในการหาเสียง ผู้สมัครนายก อบต. 1-10 หมู่บ้าน ยอดใช้หาเสียงได้ไม่เกิน 2 แสนบาท 10 หมู่บ้านขึ้นไปได้ 2.7 แสน จำนวนผู้ช่วยกับงบหาเสียงจะต้องไม่เกินในกรอบวงเงินที่ใช้หาเสียงได้ สำหรับผู้สมัครสมาชิก อบต.ได้ไม่เกินคนละ 70,000 บาท จำนวนผู้ช่วยก็ไม่ได้จำกัดจำนวนคน แต่จำกัดยอดวงเงินค่าใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้

อยากฝากเรื่องความรักความสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้องในท้องถิ่นเรา ไม่อยากให้นำเรื่องเลือกตั้งทางการเมืองมาเป็นเรื่องจริงจังมากเกินไป อยากให้พวกเรามีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่บ้านเดียวกัน คนในตำบลเดียวกัน มีความสมัครสมานสามัคคีกันไว้ ไม่อยากให้มีความแตกแยก ไม่อยากให้การเมืองมีความแตกแยกในหมู่บ้านตำบลของเรา ผอ.กกต.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว "

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครนายก อบต.ทั้งหมด 53 แห่ง(อบต.) ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 7 แห่ง บ้านด่าน นายธวัช  คลังกรณ์ เบอร์1 นายณัฐชัย  จันทรา เบอร์2, ขุนฝาง นายไพศาล  หรรษไพบูลย์ เบอร์1 นายศรายุทธ  ทิอ่อน เบอร์2 นายชาญ  ตัดใจ เบอร์3, วังดิน นายจำนงค์  บุญน้อย เบอร์1นายสงคราม  สมุทรหล้า เบอร์2 นายวิรัตน์  อ้วนสอาด เบอร์3, แสนตอ นายมนูญ  อินเมือง เบอร์1 นายอุทัย ชัยชนะ เบอร์2 นายนิกร กล่ำทอง เบอร์3, หาดงิ้ว นายเฉลียว ลาบรรเทา เบอร์1 นายวิสูตร เตรี้ยมชุมพล เบอร์2, บ้านด่านนาขาม นายสุทธิพงษ์ อุ่นภา เบอร์1 นายสมยศ  อินบัว เบอร์2 นายธนกร ยาโม้ เบอร์3 นายธนู  ใจวงศ์ เบอร์4, ถ้ำฉลอง นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์ เบอร์1 นายสมพร ทรงพระทัย เบอร์2,

อำเภอลับแล 6 แห่ง แม่พูล นายเรียน  ปินตาพัวะ เบอร์1 นายอัศวชัย  สังข์มูล เบอร์2, ฝายหลวง นายชูชาติ  จันทร์วัฒนพงษ์ เบอร์1 นายภัทธาวุธ  ทองเดชศรี เบอร์2, ชัยจุมพล นางชลิฎา จันคุ้ม เบอร์1 นายเยี่ยม  แก้วสน เบอร์2 นายณรงค์ฤทธิ์   ทิงิ้วงาม เบอร์3, นานกกก นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม เบอร์1นายสมทบ  มากทิมทอง เบอร์2, ไผ่ล้อม นายวิรัช  เล่ายี เบอร์1 นายสมอาจ  แก้วคต เบอร์2 นายคมสัน อ่ำเมือง เบอร์3, ด่านแม่คำมัน นายเวช อ่อนวงษ์ เบอร์1 นายวิรัต อะนันต์ เบอร์2,

อำเภอพิชัย 11 แห่ง บ้านหม้อ นายวุฒิศักดิ์  นาคบัว เบอร์1 คอรุม นายผจญ  พูลด้วง เบอร์1, ในเมือง นายสำเนา แจ่มแจ้งเบอร์1 นายศิลปชัย  ถาวรพัฒนาสกุล เบอร์2 นายวิรัช  ทับม่วง เบอร์3, ท่ามะเฟือง นายณฐกร  ดีอินสวน เบอร์1 นายทรงวุฒิ  ขำประดิษ เบอร์2, บ้านโคน นายวิรัช  พินเมือง เบอร์1 น.ส.เนตรนภา นากัน เบอร์2, ไร่อ้อย นายราชันย์   โล่ห์ประเสริฐ เบอร์1, นาอิน นายอรุณ  ทองพับ เบอร์1, บ้านดารา นายสมบูรณ์ ชาบัว เบอร์1 นายสายันต์  ทองแต้ม เบอร์2 นายณัฐพงษ์   คำหอม เบอร์3 ว่าที่พันตรี สุวิจักษณ์  วราเวทย์ เบอร์4 นายธนาบดินท์  ไวยกูล เบอร์5, นายาง นายปิยศักดิ์  ชูช่วย เบอร์1 นายนพรัตน์ ทองแตม เบอร์2 นายชัย  บุญฤทธิ์ เบอร์3, พญาแมน นางวิลาวัลย์  คงเทศน์ เบอร์1 นายธนกร  ด้วงภู่ทิม เบอร์2, ท่าสัก นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง เบอร์1 น.ส.คูนพรวจี  ปะนะที เบอร์2,

อำเภอตรอน 5 แห่ง วังแดง  นายวินัย  ระนาดเสนาะ เบอร์1นายสมนึก  จำปา, บ้านแก่ง นายสมชาย  นาคมี เบอร์1 นายวาระ มั่นกำเนิด เบอร์2,  น้ำอ่าง นายคำรณ  สร้อยเพ็ชร เบอร์1 นายดำเนิน  นันเขียว เบอร์2,  ข่อยสูง นายนิพนธ์  แก้วศรีทัศน์ เบอร์1,หาดสองแคว นายจีรเดช  เลิศพันธ์ เบอร์1,


อำเภอทองแสนขัน 4  แห่ง ผักขวง นายประจวบ  แร่กุล เบอร์1 นายอนงค์  พัดแก้ว เบอร์2 นายไสว  เกิดแก้ว เบอร์3, ป่าคาย นายบุญชู  น้อยท่าช้าง เบอร์1นายบุญญฤทธิ์  ทิศอาจ เบอร์2 นายอาทิตย์  อยู่สุข เบอร์3, น้ำพี้ นายภิศิษฐ์  วงศ์ทอง เบอร์1 นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง เบอร์2, บ่อทอง นายบรรพต  สุนิล เบอร์1 นายภูมิชิสส์  ข้างโต เบอร์2นายณรงค์  ดาวแดน เบอร์3,

อำเภอท่าปลา  6 แห่ง ท่าปลา นายสนั่น  ใจจุ่ม เบอร์1 นายสมพร   นะถา เบอร์2, ร่วมจิต นายนิธินนท์  เมืองพุ่ม เบอร์1,หาดล้า นางวันทรา ผ่านคำ เบอร์1นายลำพัง วงษ์ชัย เบอร์2 นางบุษยมาส  หาญกาย เบอร์3 นายชาญ  นันตะเงิน เบอร์4 นายอัครเดช ทิพยราช เบอร์5, ผาเลือด นายสิน  อินชูรันต์ เบอร์1 นายบุญตอม ทิเขียว เบอร์2 นายบุตรประเสริฐ  นวลหิงษ์ เบอร์3 นายกิตติกานต์   ทองแตง เบอร์4,  น้ำหมัน นางชุรีย์พรรณ  ทองสว่าง เบอร์1 นายคำหล้า  ดอกพุฒ เบอร์2, นางพญา นายรุ่ง สีมาเบอร์1 นาายวัน  สมบัติยา เบอร์2,

อำเภอน้ำปาด 7 แห่ง แสนตอ นายถวิล  พิชญวิวัฒน์ เบอร์1 นายทวีป  ไชยทิง เบอร์2 บ้านฝาย นายกองสิน  จันทร์โสภา เบอร์1 ด.ต.ประเสริฐ  เสาวภา เบอร์2, น้ำไคร้ นายชื้น  วันเกลี้ยง เบอร์1นายแทน เขียวเทศ เบอร์2, เด่นเหล็ก นายบุณยวัฒน์  ธรรมมาศรี เบอร์1 ร.ต.ต.สุวิชา เพียงตา เบอร์2, น้ำไผ่ นายคงเดช  เชื้อเมืองพาน เบอร์1 นายพจน์  จันทาบ เบอร์2 นายชาวิสิทธิ์  ขิงหอมเบอร์3, ห้วยมุ่น นายถวิล  อินดวง เบอร์1 นายอิสระ  บุญมา เบอร์2 นายสมเกียรติ  ก้อนทอง เบอร์3 นายวิเชียร  พันธุ์รัตน์ เบอร์4, ท่าแฝก นายประพันธ์   ก้อนแก้วมูล เบอร์1 นายรูม  อินแจ้ เบอร์2,

อำเภอฟากท่า 4 แห่ง ฟากท่า นายดุสิต  กันยา เบอร์1 นายประสิทธิ์   หอมขจร เบอร์2,  สองคอน นางปริชาติ   ขันสาวะดี เบอร์1 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ เบอร์2, บ้านเสี้ยว นางจันทนา  โพธิ์จวง เบอร์1 นายสมควร  พุทธา เบอร์2, สองห้อง นายณัชพล   ดาแว่น เบอร์1 นายอารี  มีโส เบอร์2 นายธิติ  แก้วมี เบอร์3,

อำเภอบ้านโคก 3 แห่ง นาขุม นายสมเกียรติ  คำปล้อง เบอร์1 นายสมชาย  บุตรที เบอร์2 นายมั่ง  บัวคำ เบอร์3 นายสมนึก  บุตรที เบอร์4 ม่วงเจ็ดต้น นายสุฑณ  ดวงตาน้อย เบอร์1 นายอังคศักดิ์  เอ็บมูล เบอร์2 นายสุทธิเดช   ยอดรัก เบอร์3 นายทองเด่น  ศรีทอง เบอร์4 นางรินทร์ลญา เลิศศิริพานิช เบอร์5, บ่อเบี้ย นายอสิพงษ์  ป้องไข เบอร์1 นายนิทรรศการ  ตาดี เบอร์2 นายสมจิตร  ดีป้อง เบอร์3

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน