ศรีสะเกษ กลุ่มสตรีแต่งชุดผ้าไทยสวยงามตระการตาเปิดวันสตรีไทยยิ่งใหญ่

12 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดวันสตรีไทย  จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2564  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรี  จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน  จ.ศรีสะเกษ  ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยได้นำกลุ่มสตรีใน  จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พนักงานกองทุน และผู้แทนสตรี  ซึ่งสตรีทุกคนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยอย่างสวยงามตระการตามาเข้าร่วมพิธี โดยมีกิจรรมประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564  การเดินแบบผ้าไทย โดยผู้แทนองค์กรสตรีทุกระดับจาก 22 อำเภอ   การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ"บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง”  การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยของกลุ่มองค์กรสตรี โดยมี นางนริตา  ไตรสรณกุล ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นาย ชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นางฐพัชร์รดา ธนินท์จินานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  น.ส.ศิริกันยา ศรศิลป์ คลัง  จ.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสตรี  จ.ศรีสะเกษ มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 
นางนริตา ไตรสรณกุล ประธานกรรมการพัฒนาสตรี  จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับของสังคม โครงการวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี และเชิดชูเกียรติสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ

 

 


นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสตรีผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ เปิดโอกาสให้สตรีได้มีเวทีในการแสดงออก ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โดยการสร้างแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ้าทอเบญจศรี ผ่านองค์กรสตรีทุกระดับ นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงออกการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ให้เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน