ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวนำเครือข่ายมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค ให้เหล่ากาชาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

10 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ และนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดศรีสะเกษจาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ที่ปรึกษาด้านท่องเที่ยว กรอ.และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งได้นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมประกอบด้วย นางประพันธ์  หงษ์ศิลา  นางนารีรัตน์  อิสริยศไกร  นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย นางมยุรี ชูรัตน์  นางพรภินันท์ บุญหวาน   นางสาวสุวรรณี  วิมลสุข  นางจินตะหรา ศรีเมือง  นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ นำเอาน้ำดื่มจำนวน  100 แพ็ค  และขนมขบเคี้ยว จำนวน 1 กล่องใหญ่  มามอบให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาดศรีสะเกษในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

 

 
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า ตนได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดศรีสะเกษว่า น้ำดื่มที่เหล่ากาชาดได้เตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เหลือเพียงไม่กี่โหลเท่านั้น  ซึ่งยังมีความต้องการน้ำที่จะต้องนำเอาน้ำไปช่วยเหลือประชาชนชาวศรีสะเกษอีกจำนวนมาก เช่น  ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง และร่วมต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่  22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ  ดังนั้นตนและคณะซึ่งเป็นภาคเอกชนที่เป็นทัพหลังจึงร่วมใจกันมามอบธารน้ำใจให้เหล่ากาชาดศรีสะเกษเพื่อเป็นการสนับสนุนได้ร่วมแบ่งปันให้กำลังใจส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ช่วยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข  ขอฝากถึงผู้ที่ต้องการทำบุญวันเกิด หรือทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆได้คิดถึงเหล่ากาชาดศรีสะเกษที่เป็นด่านหน้าในการนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังลำบากและอยู่ห่างไกล ร่วมนำปัจจัยสิ่งของมาบริจาคให้กาชาดเพื่อเป็นสะพานบุญให้ผู้ทำบุญได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา


นายวัฒนา พุฒชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอบคุณคณะนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษที่ช่วยเหลือเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากมายในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย มีภารกิจในการสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนดูแลช่วยเหลือต้านภัยโควิด-19  ทางเหล่ากาชาดก็จะได้นำธารน้ำใจนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ  ขอให้ผู้ที่นำน้ำใจมามอบในวันนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าก็ขอให้มีแต่ความมั่งคั่งยั่งยืน และขอให้มาร่วมงานของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ด้วยกันต่อไป

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน