พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19

8 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมอบเงินทุนพระราชทานให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่  จ.ศรีสะเกษ  ที่ได้จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม  หรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  โดยมี นายสมศักดิ์  จุฑาวงศ์กุล  นายอำเภอน้ำเกลี้ยง  นายจิรศักดิ์  ศรีอร่าม  ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  นางรัตติกร  ทองเนตร  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3  น.ส.รุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  นายชิราวุฒิ  สองสี  รอง  ผอ.สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร  น.ส.ประไพรินทร์  นธีนาม  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  2  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

 

 

 
ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงพยาบาล สนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใน  จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 


ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1 กล่าวต่อไปว่า ซึ่งภายหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยแล้วเสร็จและเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่อาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว/สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม  เพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 13  แห่ง  ทั้ง  จ.ศรีสะเกษ ดังนี้ 1. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 7 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน  238,990 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน3 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 71,920  บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 3. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 29,650 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 300,550 บาท (สามแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น 641,110 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของ  จ.ศรีสะเกษ  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน