อำเภอรัตนบุรี นำประชาชนจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันปิยมหาราช"

22 ต.ค. 2564


      เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2564 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านจาน ตำบลทับใหญ่ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้ น.ส.อรุณลักษณ์ ประคองใจ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานศึกษาก่อนดำเนินการทำการเปิดทำการเรียนการสอน ห้วงเดือน พ.ย.2564 นี้

 
      สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักและสถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “ สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาจินานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญ สืบต่อมาจนปัจจุบัน 

 


      จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน ให้เกิดความร่มรื่น สะอาดสวยงาม ตลอดจน รูปแบบกิจกรรมเป็นการสร้างทัศนคติ รู้รักสามัคคี และ ช่วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

 

ขอบคุณ / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าภูมิภาค  จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน