สุรินทร์ น้ำหลากท่วมขังพืชผลทางการเกษตร อำเภอรัตนบุรีเร่งติดตามช่วยเหลือ

18 ต.ค. 2564


วันที่ 18 ต.ค. 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับรายงานผลการติดตามสถานการณ์น้ำ โดย นายขวัญเมือง  พรมสอน เกษตรอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ไพรัตน์ เชื้อเดิม เกษตรตำบลดอนแรด ได้ออกติดตามตรวจสอบพื้นที่ตำบลดอนแรดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และ ให้คำแนะนำเกษตรกร ตามแนวพนังกั้นน้ำบ้านบัวเสียว บ้านหนองตอ บ้านดอนแรด บ้านหาญฮี บ้านโนนทราย จนถึงลำห้วยแก้ว พบว่าระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นในพื้นที่ด้านนอก ส่วนพื้นด้านในแนวพนังกั้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรยังมีสภาพปกติ ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งก่อนหน้านี้ เกษตรอำเภอ ได้รายงานต่อจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่เกษตรกรรม อำเภอรัตนบุรี ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่าจำนวน 10,000 ไร่

ทั้งนี้ ก่อนปรากฎสถานการณ์น้ำหลากท่วมขังในพื้นที่ นายอำเภอรัตนบุรี ได้มอบหมายให้ เกษตรอำเภอ ออกติดตาม และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศ แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ พร้อมทั้ง ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง ประสานงานกับศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และ ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย อย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดการสำรวจ ประเมินความเสียหาย และ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

สำหรับวิธีขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วม 2564 เมื่อพืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ให้เกษตรกรยื่นแบบการขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเอกสาร แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย หลังจากนั้นให้ติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน สำนักงานเกษตรอำเภอ จะนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ


นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพืชพันธุ์ดี เช่น ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังสถานการณ์น้ำท่วมยุติลงด้วย โดยให้หน่วยงานเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวทางการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน


ภาพ/ข่าว ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน