อบจ.อุตรดิตถ์ ก้าวทันสมัย ทุ่มงบ 7 ล้าน ซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่สนับสนุนงานสสจ.ตรวจชาวบ้าน 9 อำเภอ (มีคลิป)

12 ต.ค. 2564

อบจ.อุตรดิตถ์ ก้าวทันสมัย ทุ่มงบ 7 ล้าน จัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สนับสนุนงานสาธารณสุขเฝ้าระวังป้องกัน-ควบคุมโรคติดต่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการช่วยวินิจฉัยอาการแทรกซ้อนก่อนผู้ป่วยจะเข้าสู่กลุ่มสีแดงและเสียชีวิต ตรวจชาวบ้านใน 9 อำเภอ และรองรับการถ่ายโอน รพ.สต.เข้าระบบ อบจ.ในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 64 บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิถ์ นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19”  ด้วยรถเอกเรย์เคลื่อนที่มูลค่า 7 ล้านบาท

นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา จึงทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงมีการติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมากในโรงพยาบาลหลัก 10 แห่ง และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการและมีภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงที ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการช่วยวินิจฉัยอาการแทรกซ้อนก่อนผู้ป่วยจะเข้าสู่กลุ่มสีแดงและเสียชีวิต และเนื่องด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งและเปิดให้บริ การโรงพยาบาลสนาม ทำให้การเอกซเรย์เป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งต้องลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยา บาลสนามมาเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงร่วมกับผู้ป่วยปกติ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดหารถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ พร้อมเครื่องเอกซ เรย์ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 คัน มูลค่า 7 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบรถภายใน ระยะเวลา 120 วัน บริษัทผู้ขายจะนำรถสำรองมาให้ใช้งานตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

“ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงการติดตามอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  300  คน ประกอบด้วย 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  จำนวน 200 คน 2.บุคลากร อบจ. ที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 100 คน   เข้าบริการตรวจสุขภาพ และการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาเชื้อโควิด-19 จากเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่”


นายชัยศิริ กล่าวว่า อบจ.อุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งหน่วยงานสาธารณสุขขึ้นภายในองค์กร เพื่อรองรับนดยบายถ่ายโอนโรงพยา บาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เข้ามาอยู่ภายในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อบจ. การคาดหวังจากส่วนกลางต้องการกระจายอำนาจส่วนนี้ภายในปี 2566 ช่วงนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ทาง อบจ.ได้พูดคุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทำเรื่องการประเมินศักายภาพมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะรับ รพ.สต.ประจำตบลในแต่ละตำบลมาอยู่ในสังกัด อบจ. “แนวทางเบื้องต้นของการถ่ายโอนอำเภอละ 2 รพ.สต.ก่อน เมื่อเข้าสู่ขบวนการเรียบ ร้อยแล้ว ทั้งบุคลากรและงบประมาณ อาจเป็นภารกิจหลักที่จะต้องถ่ายโอนมาอยู่กับ อบจ.”

สำหรับรถโมบายรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เป็นหนึ่งในโครงการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเห็นชอบให้ทาง อบจ.จัดซื้อรถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อบริการให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากการให้บริการภายในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลักอยู่ในระหว่างการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบายอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีความพร้อม อบจ.ซึ่งมีหน่วยงานกองสาธารณสุข จึงดำเนินการจัดซื้อโมบายตามมติของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ประชาชนไนพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้มีโอ กาสใช้บริการ เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์ที่อยู่โรงพยาบาลอาจบริการให้กับประชาชนได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในถิ่นทุรกินดารไม่สามารถเข้าถึงได้จะได้มีโอกาสใช้บริการรถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ อาทิเช่น ตามพื้นที่ รพ.สต.ตำบลต่างๆ โดยหมุนเวียนไปตามภารกิจ  ตามที่ อบจ.ได้ร่วมกับสสจ.อุตรดิตถ์

“ เบื้องต้นหลังจากที่ประชาชนตรวจ ATK แล้วพบเชื้อโควิด-19 สามารถดำเนินการตรวจเอกซเรย์ปอดเพื่อหาเชื้อซ้ำได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นไปตามระบบทางการแพทย์ เมื่อผู้ตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อก็ต้องตรวจเอก ซเรย์ เพื่อตรวจหาเชื้อว่าลงปอดหรือไม่ลงปอดได้ทันทีโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดำเนินการ

โมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่นี้ ในช่วงมีโควิด-19 หรือไม่มีโควิด ทาง อบจ.มีแนวนโยบาย จัดทำโมบายเคลื่อน ที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปในโรคชนิดอื่น ในแต่ละพื้นที่หมนุนเวียนไปตามภารกิจที่วางไว้ในอนา คตข้างหน้า ของแต่ละอำเภอและตำบลต่างๆ” นายชัยศิริ กล่าว

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน