ปฏิบัติการเชิงรุก อำเภอพนมดงรักจัดอบรมการใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen test kit (ATK) ให้กับ จนท.รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน ตัวแทนครูและตัวแทนท

29 ก.ย. 2564


วันนี้ 29 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม ศรีสัมพันธ์ รร.พนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อำเภอพนมดงรัก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น โดยขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอพนมดงรักทุกแห่ง รวมเป็นเงิน128,000 บาท เพื่อจัดหาชุดตรวจเชื้อก่อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) จำนวน 975 ชุดและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) ให้กับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ผู้นำชุมชน ตัวแทนครูและตัวแทนทีมกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 100 คน

 

 
โดยมี นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นายสุทธิชัย รักเกื้อ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการทุกแห่งในพื้นที่ อ.พนมดงรัก ให้การต้อนรับการจัดอบรมในวันนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเชิงรุกมีประสิทธิภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอพนมดงรักได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้น ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ทันต่อสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้เป็นพาหะนำโรคระบาดในชุมชน ช่วยให้ผู้นำชุมชน ครู อสม. และ จนท.รพ.สต. มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถใช้ชุดตรวจเชื้อก่อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) ได้ และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

 

 


การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และทดลองการใช้ชุดตรวจเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK)จริงๆ จากวิทยาการที่มีความรู้และประสบการณ์ ของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแล้ว ยังจะได้รับใบเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรมความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 และการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) อีกด้วย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าสามารถนำไปต่อยอด ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชัยยา พาละพล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน