ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรวมตัว ขอพื้นที่ทำกินให้เกษตรกรผู้ยากไร้

14 ก.ย. 2564


เมื่อเวลา 10.00 น วันที่14 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ เจริญยิ่ง กำนันตำบลเขากระปุก ในฐานะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายปัญญา ฐิติทศพร กำนันตำบลท่าไม้รวก นายสมเกียรติ กรีธาธร กำนันตำบลกลัดหลวง พร้อมสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ตำบล ทั้ง 3 ตำบล รวม 38 หมู่บ้าน และประชาชนส่วนหนึ่ง เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ยื่นหนังสือต่อ นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ขอที่ดินทำกินในพื้นที่เขต ส.ป.ก.ของหมู่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ในพื้นที่ 3 ตำบลและชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เข้าร่วมสังเกตุการณ์

    นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า  กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.กลัดหลวง ต.ท่าไม้รวก และ ต.เขากะปุก ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวน 688 ราย ในพื้นที่รอบ ที่ดิน สปก.หรือ พื้นที่เกษตรกร 4 ภาค ในต.กลัดหลวง ว่าประสบปัญหาความยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นชาวเพชรบุรีที่อยู่อาศัยใน ต.กลัดหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อนที่ภาครัฐจะมีโครงการจัดสรรที่ดิน สปก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่ เกษตรกร 4 ภาค ให้กับกลุ่มประชาชนที่ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่คนจังหวัดเพชรบุรีมามีสิทธิได้ที่ทำกินก่อนคนในพื้นที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จึงได้ประชุมร่วมกันทั้ง3ตำบล และเป็นตัวแทนชาวบ้านมาขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนชาวเพชรบุรีที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินด้วย
 “ ชาวบ้านผู้ร้องทั้ง 688 ราย ผ่านการคัดกรองของระดับผู้ใหญ่กำนันระดับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าเป็นชาวเพชรบุรีที่อยู่อาศัยใน ต.กลัดหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อนที่ภาครัฐจะมีโครงการจัดสรรที่ดิน สปก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่ เกษตรกร 4 ภาค ทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่มีมีความยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง เป็นคนดี เคารพเทิดทูนสถาบัน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และช่วยเหลือสังคม และทางราชการมาโดยตลอด ซึ่งตรงตามเงื่อนไขได้รับ สปก. จึงขอให้ภาครัฐจัดพื้นที่ในเขต อ.ท่ายาง ในส่วนของที่ดิน สปก.พื้นที่ เกษตรกร 4 ภาค ที่คงเหลือ หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นที่ทำกินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมีสิทธิในฐานะเป็นคนเพชรบุรีด้วย”

 ด้านนายธเนตร พารา หัวหน้าสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า โครงการจัดสรรที่ดิน สปก.ในพื้นที่ ต.กลัดหลวง หรือพื้นที่ เกษตรกร 4 ภาค ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2552 ที่ให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จัดหาที่ดินทำกินให้กับสภาเกษตรกร 4 ภาค ที่มีการลงทะเบียนร้องขอเนื่องจากไม่มีที่ทำกิน โดยให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชนจัดสรรเป็นที่ดินให้กับเกษตรกรทำกิน สปก.ได้ดำเนินการจัดซื้อใน 22 จังหวัด แต่สามารถจะซื้อได้เพียง 18 จังหวัด หนึ่งในนั้นก็คือในพื้นที่ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง เนื้อที่ประมาณ 3,565 ไร่ นำมาจัดแก้ปัญหาผู้ไร้ที่ทำกิน ตามบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนร้องเรียนไว้ 1,889 ราย โดยแบ่งแปลงได้ประมาณ 238 แปลง รองรับเกษตรกรได้ 238 ครอบครัว โดยเริ่มจัดตั้งปี 2555 มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดที่ดินตามบัญชีรายชื่อ 214 ราย ระหว่างการดำเนินการบางรายมีการยกเลิกสัญญา หรือผู้ร้องเสียชีวิตโดยไม่มีการขอรับมรดก ทำให้ปัจจุบันเหลือเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อได้รับสิทธิ 138 ราย และมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรว่างอยู่ประมาณ 1,400 ไร่ และเป็นปัญหายังไม่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ เนื่องจากต้องเสนอเปลี่ยนแปลงมติจาก ครม.


นายธเนตร กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2564 สปก.จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอจัดซื้อที่ดินแปลงว่าง โดยให้บุคคลที่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ที่ไม่ประสงค์ที่จะทำการเกษตรสามารถที่จะมาเสนอขายที่ดินให้กับ สปก.ได้ เพื่อที่ สปก.จะรับซื้อที่ดิน และนำมาดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จัดสรรที่ดินไว้ซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

“ ทั้งนี้ผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดิน ต้องเป็นเกษตรกรเป็นผู้ที่ใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือผู้ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงผู้ยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อปี ไม่มีที่ดินทำกินหรือเป็นผู้มีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับการครองชีพสามารถยื่นคำขอรับแปลงที่ดินจาก สปก.ได้”

เบื้องต้นนายภัคพงษ์ ผวจ.เพชรบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่มีที่ทำกินได้รับโอกาสต่อไป

สุรพล นาคนคร จ. เพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน