อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลฯ และบริษัท โทรคมนาคมฯ พัฒนาให้เชียงใหม่ เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ รองรับการท่องเที่ยว

9 ก.ย. 2564


วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเชาว์  พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions โดยมีนายภูเวียง  ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์การลงนามในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการดำเนินการพัฒนาเมืองอัจริยะร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ Digital Solution Technology รวมถึง Digital Infrastructure ในการพัฒนาที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ทันต่อความก้าวหน้าทางนวัตกรรม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย และ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคมและประชากร รวมถึงเป็นการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ และระบบเครือข่ายระหว่างเมืองศูนย์กลางทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


นายรัฐ​พล​ นราดิศร​ รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ กล่าว​ว่า​จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดในกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน
10 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้พื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ (Smart Nimman) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Forum) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Smart City โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Project รวมทั้งการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทของการพัฒนาเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart City Strategy Plan) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วยชุมชนอัจฉริยะ (Smart living) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นต้น

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน