จ่อยุบสภาทต.ท่าเสา! เลือกตั้งสมาชิกใหม่ “ท้องถิ่นจังหวัด” เร่งให้คำแนะนำสมาชิกดันงบเข้าสภาอีกครั้ง

18 ส.ค. 2564

จ่อยุบสภาทต.ท่าเสา! เลือกตั้งสมาชิกใหม่ “ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์” เร่งให้คำแนะนำสมาชิกสท.และผู้บริหาร หลังร่างงบประมาณรายจ่ายกว่า 81 ล้านบาท โดนคว่ำกลางสภา จับ 2 ฝ่ายเร่งจัดทำร่างงบประมาณใหม่เสนอสภาพิจารณาแล้วให้เสร็จใน 30 วัน หากไม่ทันโดน “ยุบสภา”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)ตำบลท่าเสาและผู้บริหารเทศบาล หลังจากทราบเรื่องที่สภาเทศบาลตำบลท่าเสามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าคว่ำร่างงบประมาณรายจ่าย 81,730,00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 1 โดยประธาน สภางดออกเสียง โดยให้เหตุผลว่ามีงบลงทุน เพียง 1,375,570 บาท ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พบว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการมากผิด ปกติ เป็นจำนวนเงิน 7,687,000 บาท ตั้งไว้ในทุกส่วนราชการ ทำให้สมาชิกสท.กังวลและสงสัยในการใช้งบประมาณ อาจไม่ก่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมถึงตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี ไม่สามารถตอบคำถามได้ ทำให้มีความกังวลและสงสัยในการใช้งบประมาณ จึงเป็นเหตุผลทำให้สภาเทศบาลตำบลท่าเสา มิอาจรับร่างงบประ มาณรายจ่ายดังกล่าวได้

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสท.เขต1 และเขต2 จำนวน 12 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานจากส่วนต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากที่สภาไม่ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาจะต้องเลือกตัวแทนฝ่ายละ 7 คน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติและหาทางนำงบเข้าสู่สภาเพื่อผ่านการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องคัดเลือกหาประธาน หากคัดเลือกหาประธานไม่ได้ต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งคนนอกเข้ามาเป็นประธาน พร้อมชี้แนะและแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณและการประชุมสภาให้ทุกคนได้รับทราบ รวมถึงผลเสียหากงบประมาณไม่ผ่านสภาถึง 2 ครั้ง จะต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งสมาชิกสท.ใหม่หมดทั้ง 2 เขต เนื่องจากเป็นความผิดของสภาไม่เกี่ยวกับนายกเทศมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมชี้แจงโดยนายวิชญ์ธวัช ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกสท.ได้พูดย้อนหลังเพิ่มเติมเหตุผลที่ไม่ยอมผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายในสภาที่ผ่านมา โดยเฉพาะงบลงทุนที่มีเพียง 1 ล้านเศษ ถึงความไม่พอใจที่ผู้บริหารไม่ยอมตอบกระทู้ถามต่อสมาชิกในสภาแต่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตอบแทน สอบถามเรื่องใดไปก็ให้เจ้าหน้าที่ตอบแทน จึงทำให้เกิดข้อสงสัยหลายประการ จนเป็นเหตุทำให้สมาชิกสท.คว่ำร่างงบประมาณดังกล่างในสภาทันที ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและแนว ทางในการปฏิบัติเบื้องต้นของผู้บริหารในการทำงบประมาณมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล ทั้งสมาชิกสท.และผู้บริหารต้องหันมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความขัดแย้งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญต้องทำเพื่อประชาชนในพื้นที่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายของทางราชการ หลังการชี้แจงแล้ว ทำให้สมาชิกสท.เกิดความกระจ่างเข้าใจพร้อมที่จะคัดเลือกตัวแทน 7 คน ร่วมพิจารณางบประมาณเพื่อนำเข้าสู่สภาและผ่านในสภาต่อไป ทั้งนี้ สมาชิกสท.ต้องการให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดการอบรมให้ความรู้ ข้อระเบียบข้อกฎ หมายที่เกี่ยวข้องกับกับงบประมาณและบทบาทการทำหน้าที่ของสท.ให้ได้รับรู้บ้าง


นายวิชญ์ธวัช ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า วันนี้มาให้คำชี้แนะแนะนำกับสมาชิกสท.เหน้าที่และผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าเสา เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจ เพื่อให้ระบบเดินไปตามครรลองของกฎหมายที่ถูกต้อง เมื่อสภาไม่รับหลักการกฏหมายได้เขียนไว้ชัดแจ้งว่า จะต้องตั้งคณะกรรมการ 2 ฝ่ายๆละ  7 คน เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์แต่งตั้ง 14 คน ไปประชุมตคัดเลือกคน กลางนั่งประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากตกลงในเรื่องของการเลือกประธานไม่ได้ก็นำเสนอผู้ว่าราชการังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเลือกคนกลางเข้ามาทำหน้าที่ประธาน ในการทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอร่างเข้าสู่สภาให้สภาพารณาต่อไป หลังจากผู้ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว คณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เมื่อเสร็จแล้วนำเสนอผู้ว่าลงนาม จากนั้นนายกเสนอเข้าสู่สภา สภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะมีขบวนการของกฎหมายอาจจะเสนอยุบสภา หรือหากไม่เห็นชอบกับร่างดังกล่าว ก็อาจจะเสนอให้ยุบสภาต่อไป ขบวนการของกฎหมายเขียนไว้ชัดว่า “ต้องทำอย่างไรตามขั้นตอน”


“ปัญหาที่ผ่านมาเพราะแต่ละฝ่ายยังไม่เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่ถ่องแท้หรือชัดเจน ทำให้เข้าใจผิดหลงผิดไปบ้าง ต่างฝ่ายเข้าใจระเบียบที่ถูกต้องแล้วปัญหาก็คงจะไม่เกิด เมื่อทุกคนได้ฟังคำชี้แนะแนะนำทำให้หลายฝ่ายเริ่มเข้าใจข้อกฎ หมายและระเบียบดีขึ้น ซึ่งวันนี้ได้ตอบข้อซักถามให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับรู้และเข้าเหมือนกัน” ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าว

 สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน