ประกาศ ปิดหมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ เป็นการชั่วคราว

13 ส.ค. 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2564 จากคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ๓๙๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดหมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่หมู่บ้าน พระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อจํานวนมาก และมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับกิ่งอําเภอพญาตองซู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคเป็นจํานวนมาก พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง ซึ่งหากไม่มี การระงับยับยั้งหรือการสกัดการแพร่กระจายของโรค คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็น เร่งด่วนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง
เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD - 19) เข้าสู่ พื้นที่ตอนใน อาศัยอํานาจตามความ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๗) มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๒ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และข้อ ๔ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคําสั่ง ดังนี้
ข้อ ๑ กําหนดปิดหมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด
ข้อ ๒ ห้ามบุคคล ยานพาหนะเข้า - ออกพื้นที่ หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อโดยไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตํารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) และหัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุดควบคุมดังกล่าวหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุม โรคติดต่ออําเภอ (นายอําเภอ) หรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ข้อ ๓ มอบหมายให้อําเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้า - ออก บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ ณ บริเวณแยกหกพันไร่ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองล อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ ๔ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค พัสดุภัณฑ์ สิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวัน ให้ขนถ่าย ณ บริเวณจุดควบคุมการเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ บริเวณสามแยกหกพันไร่ โดยผ่อนปรน ให้รถบรรทุกขนส่งสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ สิ่งของที่เปราะบางแตกหักง่าย หรือสิ่งของที่อาจเสียหาย เพราะความเปียกชื้นเข้า - ออกได้ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยผู้ขับขี่และผู้ติดตามต้องลงทะเบียนที่จุดควบคุม การเข้า - ออก ก่อนถึงวันที่ผ่อนปรน และต้องตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกครั้ง โดยเจ้าของกิจการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอําเภอสังขละบุรี เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานสาธารณสุข ตรวจค้นหาผู้ที่อาจจะติดเชื้อในเชิงรุก และรณรงค์ให้ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง
ข้อ 5 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแรงงาน ในสถานประกอบการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทําความผิดให้ ดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที
ข้อ ๓ ให้ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงผนึกพื้นที่ชายแดนให้เข้มข้น มากขึ้น ไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนไป - มา โดยเพิ่มความเข้มงวดการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมา โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กําหนดอย่างเคร่งครัด
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙


หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 900,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี


นายจิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวี จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน