ชุมชนบ้านห้วยทรายคว้ารางวัลชนะเลิศ ”ชุมชนอุดมสุขดีเด่น”

9 ส.ค. 2564


วันนี้ที่โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายมานพ  จินาไหม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นประธานในการจัดโครงกาประกวดชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ในภาคใต้ตอนบน ซึ่งผ่านเข้ารอบตัดสิน จำนวน 6 จังหวัดโดยใช้ระบบผ่านสื่อสารอิเลกทรอนิคส์ ออนไลน์ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค ภายใต้แนวคิด BCG Model ประจำปี 2564

 
 โดยมีชุมชนผู้ผ่านการคัดเลือกจาก 300 กว่าชุมชน เหลือเพียง 6 จังหวัดจาก 6  ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านวังช้าง  ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านบางนุ ต.กะไหล่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ชุมชนบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ ชุมชนบ้านบางไทร ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยการตัดสินครั้งนี้จะคัดเลือกให้เหลือ 3 ชุมชน เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

ผลจากการตัดการประกวดครั้งนี้ ลำดับที่1 ได้แก่ 1 ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม  2 ชุมชนบ้านวังช้าง  ต.ชุมโค อ.ปะทิวและ3ชุมชนบ้านลิพอยหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมเงินรางวัลร่วมแสนบาท


ด้านนายอภิชาติ  กรมาทิตย์สุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ตามที่ธนาคารได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพัฒนาชุมชนตามหลบักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข

โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามุงเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ไปสู่การเป็นชุมชนอุดมสุข

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมประเพณี สามารถตอบสนองต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริหารก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

สสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ่จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน