ผู้ว่าฯ กาญจน์ แก้ไขคำสั่งออกนอกเคหสถาน หวั่นกระทบการดำรงชีวิตประชาชน

31 ก.ค. 2564


วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3674/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามข้อ 4 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ7 (1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้ประชาชนสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 04.01 ถึง 20.00 น. โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรอง ในที่ตั้งของแต่ละเขตอำเภอท้องที่นั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์-นิชาภา ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ7 (1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้ประชาชนสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 04.01 ถึง 20.00 น. โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด หรือจุดคัดกรอง ในที่ตั้งของแต่ละเขตอำเภอท้องที่นั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 


วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน