ส่งต่อความรู้สู่ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมรับประทาน

13 ก.ค. 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมยกระดับต้มโคล้งปลาเม็งสำเร็จรูป-แกงส้มกบบรรจุกระป๋อง พร้อมรับประทานและพกพา หวังชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
.ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เปิดเผยว่า บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานโครงการตามพระราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น แผนงานแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินงานในพื้นที่เป็นปีที่ 2 ในปีแรกได้ดำเนินการศึกษาทุนและศักยภาพของพื้นที่และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่

พบว่า พื้นที่บ้านห้วยทรายมีจุดเด่น เกี่ยวกับความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่หลากหลาย รวมทั้งมีความต้องการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้จากอาชีพการทำสวนยางและสวนปาล์มซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่


นอกจากนี้ยังพบว่า ในพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตปลาเม็ง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดตามลำน้ำตาปีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการเลี้ยงกบโดยการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการยกระดับให้เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายนอกพื้นที่แต่ขาดองค์ความรู้ในการดำเนินการพัฒนาและยกระดับ ปลาเม็ง เป็นต้มโคล้งปลาเม็งแบบสำเร็จรูปพร้อมปรุงและรับประทาน ส่วนกบยกระดับเป็นแกงส้มกบแบบกระป๋องพร้อมรับประทาน โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และให้ประชาชนนำไปต่อยอดในภาคการผลิตเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน

.ด้านนายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ประชาชนในชุมชนต้องการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น จึงได้มีแนวคิดขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มการดำเนินงานให้เกิดเป็นกระบวนการที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดร่วมเปลี่ยนวิธีคิดแก่ชุมชนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยยึดจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่งมีปลาเม็งและกบ ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรจนสามารถนำมาแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ และชุมชนมีแผนปฏิบัติการจดแจ้งมาตรฐาน GMP/GHP การคำนวณต้นทุนการผลิต และยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งเมนูของชาวห้วยทรายที่ขึ้นชื่อหวังต่อยอดสู่การจัดจำหน่ายตลาดออนไลน์ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน