สุราษฎร์ฯวาง 6 มาตรการเข้ม เปิดสมุยพลัสโมเดลคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติ เปิดท่องเที่ยว 3 เกาะ

13 ก.ค. 2564


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4499/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค.64 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ฉบับที่ 53 สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดในพื้นที่เป้าหมายเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันที่ 15 ก.ค.64 ในระบบสมุยพลังโมเดล(Samui+Model)โดยจังหวัดได้กำหนด 6 มาตรการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จนถึงกลับออกไป
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน  และต้องมาจากประเทศหรือพื้นที่ ศบค.อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด มีหนังสือรับรองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ มีใบรับรองผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีกรมธรรม์ประกันภัยค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

และให้สายการบินคัดกรองอาการทางเดินหายใจตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกเดินทาง โดยให้รับเฉพาะการเดินทางด้วยสายการบินจากต่างประเทศตรงเข้าเกาะสมุย หรือสายการบินในประเทศที่มีเที่ยวบินเฉพาะที่รับต่อจากต่างประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะ สมุย เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เกาะสมุยโดยเที่ยวบินอื่นภายในประเทศ ยกเว้นกรณีได้อนุมัติเชื่อมต่อการเปิดพื้นที่นำร่องอื่น


“ เมื่อมาถึงพื้นที่ต้องคัดกรองอาการทางเดินหายใจและตรวจวัดอุณหภูมิ ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะหรือตามที่ ศปก.อำเภอกำหนด การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมที่พักต้องใช้เฉพาะพาหนะที่ได้จัดไว้โดยไม่แวะหรือหยุดพัก วันที่ 1-7 ต้องพักในโรงแรมหรือที่พักระดับมาตรฐาน ALQ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย

ส่วนวันที่ 8-14 สามารถเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักระดับมาตรฐาน ALQ หรือมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ระหว่างพำนักในพื้นที่ต้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 วิธี RT-PCR 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตรวจวันแรกที่เดินทางมาถึง ครั้งที่ 2 ตรวจวันที่ 6 - 7 ครั้งที่ 3 ตรวจวันที่ 12 – 13 เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ให้ตรวจเชื้อโดยวิธี RT- PCR 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 7 ”  นายวิชวุทย์ กล่าว

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน