เปิดศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงต้านโควิด-19 รองรับการท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย

4 ก.ค. 2564


เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบายทีม) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง โดยชุมชน เพื่อชุมชน ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โดยมี นายกเทศบาลตำบลพรหมโลก จนท.ตำรวจ สภ.พรหมคีรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จนท.ท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอพรหมคีรี จนท.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และภาคีเครือข่าย ร่วมออกแบบคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ฯ เพื่อรองรับ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่จะลด ละเลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ณ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน โดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้นายอภินันท์ แสนเสนา กำนันตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี เป็นประธานศูนย์ ฯ และได้มีการส่งมอบป้าย ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ปปส.1386 โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายองอาจ พรหมมงคล นายกสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เป็นผู้มอบให้กับ คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช


นับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สามารถปรึกษา โดยมี ผู้นำเป็นที่พึงร่วม ลด ละเลิก อบายมุข ปลอดภัยจากโควิด-19 และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อต่อยอดรองรับการท่องเที่ยวชุมชนปลอดภัย ได้อย่างยังยืนต่อไป

 

 

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน