ล้ำไปอีกขั้น เกษตรจังหวัดนครพนม ใช้ “ปูนา ปลาดุก กบ” เป็นต้นแบบจุดเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์เจ้าหน้าที่ ในการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้เกษตรกร

26 มิ.ย. 2564


ล้ำไปอีกขั้น เกษตรจังหวัดนครพนม ใช้ “ปูนา ปลาดุก กบ” เป็นต้นแบบจุดเรียนรู้

เพิ่มประสบการณ์เจ้าหน้าที่ ในการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรในยุค New Normal

 

วันที่ 25 มิ.ย. 64   ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. ผู้เลี้ยงปลาดุกคำผาสุข ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพน เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ (สายใต้) เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งต้องปรับตัวในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น 

    
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์   การทำงานในพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร ทำให้นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรในรูปแบบ New Normal ที่เป็นการส่งเสริมด้านการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเป็นเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละด้านของงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเป้าหมายคือเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในส่วนของทิศทางในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function) กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and. Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

           


    นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ จากวิทยากร มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านเทคนิคในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในยุคโควิด - 19 ที่เป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายจากเดิมมาสู่ออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะต้องมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกบ้านคำผาสุก ปูนา และการเลี้ยงกบ ที่มีการนำรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงประเด็น และหลังจากนั้นมีการสรุปประเด็น หรือ Work shop ร่วมกลุ่มกันเพื่อวิเคราะห์ประเด็นจาการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมนำเสนอ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดประสบการณ์และมีการปรับตัวในการทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน