นครพนม พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย สั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว-สถานศึกษางดสอนRE X-ray มาจาก พท.เสี่ยง ต้องตรวจ-กักตัว

25 มิ.ย. 2564


‘นครพนม’ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย ‘สั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว-สถานศึกษางดสอน’ RE X-ray มาจาก พท.เสี่ยง ต้องตรวจ-กักตัว         วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 67/2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มอบหมายนายสุวิทย์ จันทรหวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย (รายที่ 156 -161) รวมจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 161 ราย รักษาหายแล้ว 143 ราย กำลังรักษาอยู่ 16 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 156 เพศหญิง อายุ 29 ปี อำเภอปลาปาก (มาจากพื้นที่เสี่ยง/สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 146-147) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปลาปาก รายที่ 157 เพศชาย อายุ 28 ปี และรายที่ 158  เพศหญิง อายุ 30 ปี อยู่อำเภอโพนสวรรค์ (มาจากพื้นที่เสี่ยง) ทั้ง 2 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ รายที่ 159 เพศชาย อายุ 39 ปี อำเภอเมือง (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม รายที่ 160 เพศหญิง อายุ 39 ปี และรายที่ 161 เพศหญิง อายุ 69 ปี ทั้ง 2 ราย อยู่อำเภอเมือง (สัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรายที่ 159) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม         ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนาฯ จำนวน 161 คน เป็นการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 95 คน และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 20 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทั้งหมด แยกเป็นเพศชาย 72 ราย เพศหญิง 89 ราย อายุเฉลี่ย 32 ปี อายุต่ำสุด 6 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 2 ราย โรงพยาบาลปลาปาก 5 ราย โรงพยาบาลบ้านแพง 1 ราย และโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 4 ราย     

  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อที่บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม และบ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ 10 และบ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนมได้ออกคำสั่ง (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564) เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านคำสว่าง (คุ้มหนองกระยุง) หมู่ที่ 5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ 10 และบ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอเมืองนครพนม หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายเภอเมืองนครพนม ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา หรือโรงเรียนกวดวิชา ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม งดทำการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Line, On-Demand และ On-Hand รวมทั้งให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่พำนักอาศัยหรือสถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กโดยไม่พักค้างคืนเป็นกิจวัตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม งดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติการปูพรมค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุก (Active cases finding : ACF) ในชุมชน (ทุกคนในพื้นที่ที่มีคำสั่งปิด) และในโรงเรียน พร้อมปรับมาตรการการกักตัว โดยไม่อนุญาตให้กักตัวรวมกับครอบครัวทุกกรณี ทั้งนี้ ให้ทุกอำเภอเตรียมสถานที่สถานกักกันโรคท้องที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ไว้รองรับ       


อนึ่ง เมื่อวานนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2564) เวลา 16.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ VTC กับนายอำเภอทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม โดยได้สั่งการให้ตรวจสอบ RE X-ray ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2564 ว่า มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และไม่ได้รับการกักตัวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ มีจำนวนเท่าใด และให้ทำการส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทำการกักตัวตามมาตรการในระบบ (Local Quarantine) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบ 14 วัน ทันที พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้จังหวัดนครพนมทราบเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนครพนมและอำเภอนาแก กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรองโรคโควิด 19 ให้เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจตราผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครพนม

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน