อบรมการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มิ.ย. 2564


ที่โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในเปิดโครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล และให้มีการติดตามผลปฏิบัติราชการที่สำคัญ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี บรรลุนโยบายอย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ

 


โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70ซึ่งในปีที่ผ่านมายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในภาพรวม จำนวน 5 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ หลายแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมุ่งหวังที่จะชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน