ปปส.ภาค 8 กระตุ้นเตือนความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

20 มิ.ย. 2564


 ปปส.ภาค 8 เชิญชวนภาครัฐและเอกชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยงานให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาด ที่กำลังกลับมารุนแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ทุกคนควรรู้จักคุณและโทษของยาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสในการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่ชุมชนแห่งคุณภาพ ชุมชนปลอดยาเสพติด 

จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นั้น  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงความสำคัญโดยดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม   รวมทั้งยังมีการเผยแพร่เทปบันทึกภาพการอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564 นี้


นายพีระ   กาญจนพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ ปปส.ภาค 8 พบว่ายังมีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งดูได้จากจำนวนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ผ่านมา

ทางปปส.ภาค 8  มีการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายการตรวจตราตามหมู่บ้าน/ชุมชน จุดตรวจ – จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19  ถึงแม้บางครั้งจำนวนยาเสพติดที่ทำการจับกุมได้จะไม่มาก

แต่ก็มีความถี่ในการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนเข้ามามี่ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ด้วย

สำหรับปี 2564 นี้ แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ลดการเดินทางของประชาชน และควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายเชื้อ

ทาง ปปส.ภาค8 พยายามร่วมกับทุกภาคส่วนรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวตามตะเข็บชายทะเล ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และกระตุ้นเตือนถึงพิษภัย และโทษที่รุนแรง สำหรับปีนี้ยังคงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

จึงเชิญชวนรณรงค์ผ่านช่องทางต่างสื่อต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าเตือนถึงพิษภัยจากยาเสพติด ให้ลูกหลานของเราห่างไกล และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน