สำนัก ป.ป.ช.ภาค 7ร่วมกับป.ป.ช.กาญจนบุรีพร้อมชมรม STRONGลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและเสาไฟประติมากรรมในอ.ท่ามะกา

16 มิ.ย. 2564


      วันที่ 16 มิถุนายน 2564เมื่อเวลา09.30น นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางคิรากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสุพรรณิกา จันทร์จิราจิรานุวัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7นายธนเกียรติ วัฒนศิลป์ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 นางสาวชัญญณัท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7 พร้อมกับ ประธานชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก และเสาไฟฟ้าปฎิมากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล.เขาสามสิบหาบและเทศบาลตำบลหวายเหนียวและองค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะกา
 โดยทางปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.ช่างโยธา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเอกสารมามอบให้กับเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่าการก่อสร้างตรงตามแบบเอกสารในสัญญาหรือไม่รวมทั้งมีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงไปจุดต่างๆ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 ได้เก็บข้อมูลทั้ง3ที่ที่ลงตรวจอย่างละเอียด เพื่อไปทำการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปฎิบัติตามระเบียบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนคดีทุจริตภาค 7 และเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 7 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรีที่มา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศซึ่งส่งผลให้การพัฒนาประเทศไม่ประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนได้ตั้งความหวังไว้โดยรูปแบบและวิธีการทุจริตที่พบในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอีกทั้งรายละเอียดของปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่ยังมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประสานกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาครวมถึงหน่วยงานอื่นในการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งประสานติดตามและให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในแผนการปฏิรูปประเทศประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปรามได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตด้วยการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้กำหนดกลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสัมฤทธิ์ผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทุจริตในจังหวัดโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาการทุจริตด้วยวิธีการการลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและนำไปบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

กีรติ ก้อนทองคำ/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน