สุราษฎร์ฯ ออกคำสั่งผ่อนคลายผู้ผ่านการฉีดวัคซีนหรือมีใบตรวจโควิด 72 ชั่วโมงไม่ต้องกักตัว

12 มิ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 9441/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 49) ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทั่วไปในหลายพื้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้อัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลดน้อยลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีทิศทางที่ดีขึ้น จึงสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

 
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา และสมุทรสาคร เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องสแกน QR Code “SAVE SURAT” เพื่อใช้ยืนยันข้อมูลการเดินทาง ณ จุดตรวจหรือจุดคัดกรอง เมื่อเดินทางถึงพื้นที่ปลายทาง หมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด ให้รีบไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง และให้ใช้มาตรการกักกันตัว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจนครบ 14 วัน แล้วแต่กรณี

ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้ มาตรการแยกตัว สำหรับผู้มีผลรับรองการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี Real-time PCR (RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มีเอกสารรับรองออกโดยโรงพยาบาล


พร้อมทั้งให้สามารถกลับมาจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันได้ แต่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน

สำหรับวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นควบคุมสูงสุด (สีแดง) ใช้หลักการเดียวกับข้างต้นสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ ส่วนห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์และศูนย์การค้าทุกประเภท ให้เปิดบริการได้   ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สือข่าวภูิมภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน