อยุธยาตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 4 แห่ง หากเจอเป็นจับ - ปรับเป็นแสน

10 มิ.ย. 2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสั่งการบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำโดย กอ.รมน.อย ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา สภ.พระนครศรีอยุธยา สห.มทบ.18 ฝ่ายปกครอง และ อส. ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 4 แห่ง พบแรงงานไทย 47 คน แรงงานต่างด้าว 96 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 30 คน สัญชาติกัมพูชา 55 คน สัญชาติลาว 8 คน และพื้นที่เสี่ยง 3 คน รวมแรงงานทั้งสิ้น 143 คน
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวฯ ทั้ง 4 แห่ง มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เร่งดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564


พร้อมชี้แจงแนวทางปฎิบัติในการแจ้งคนงานเข้า-ออก ไม่เกิน 15 วัน/นับจากวันที่รับเข้างานและเลิกจ้าง ตลอดจนกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืน จะต้องถูกจับมีโทษปรับเป็นแสน

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน