เปิดตัวโครงการ เศรษฐกิจสุพรรณบุรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจชาติมั่นคง

10 มิ.ย. 2564


ที่ห้องประชุมขุนแผน  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผวจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ"เศรษฐกิจสุพรรณบุรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจชาติมั่นคง" พร้อมกล่าวชื่นชม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนงานด้านต่าง ๆของจังหวัด
โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดัน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)/OTOP/วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้ดำเนินกิจการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้Social media ในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้อง


ด้านนางสาวนงนุช กิติรัตน์  คลังจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในนามประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า คบจ.ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ทำหน้าที่ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการอื่น ๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ SMES/OTOP/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน โดยมี นายอนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา นางอรวิน บุตรวงศ์ ผอ.สวท.สุพรรณบุรี  นายนายพิสิฏฐ์  ช่างผาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน