ตำรวจเมืองสุราษฎร์ฯ จัดพิธีลงบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการชุมชนบ้านวัดประดู่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 มิ.ย. 2564


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.ที่วัดสุนทรนิวาส หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นิพล ชาตรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดประดู่ นายวรภรณ์ คงอุดหนุน นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ ตัวแทนชุมชนทั้ง5 เขต และผู้นำชุมชนเข้าร่วม
นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินั้นทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรจุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง(MOU)ระหว่าง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กับชุมชนวัดประดู่ ซึ่งมีตัวแทนส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน , อสม. และตัวแทนภาคประชาชน ชุมชนบ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ร่วมลงนามข้อตกลง ในแนวทางปฏิบัติ ตามโครงการการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ด้านพ.ต.อ.นิพล ชาตรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม

สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" เพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศจะได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประกอบกับ คำสั่ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ 376/2564ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ "ชุมชนยั่งยืน" ชุมชนบ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ,เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนใน,เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ พัฒนาการงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ,เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน,ได้รูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน